Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej powołania Członka Rady Nadzorczej Amica Spółka Akcyjna

2017-10-20 16:22:00

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 21/2017

I.
Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach, działając w wykonaniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR), informuje, że:
z uwagi na złożenie rezygnacji przez dotychczasowego członka Rady Nadzorczej spółki „Amica Spółka Akcyjna”, tj. pana Jacka Bartmińskiego,
Rada Nadzorcza spółki „Amica Spółka Akcyjna”, działając na podstawie § 20 ust. 4 Statutu spółki „Amica Spółka Akcyjna”, powołała w dniu 20 października 2017 r. w drodze kooptacji do składu Rady Nadzorczej spółki „Amica Spółka Akcyjna” pana Andrzeja Konopackiego.
Powołanie pana Andrzeja Konopackiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej spółki „Amica Spółka Akcyjna” nastąpiło na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu spółki „Amica Spółka Akcyjna” (która rozpoczęła się w dniu 01 czerwca 2016 roku).
Dokooptowany członek Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie spółki „Amica Spółka Akcyjna” (stosownie do postanowień § 20 ust. 6-8 Statutu spółki „Amica Spółka Akcyjna”).
 
II.
Informacje na temat kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej

A. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Profil zawodowy
Kluczowy biegły rewident odpowiedzialny za prowadzenie projektów i relacje z klientem, w tym reprezentowanie audytora na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy.
 
Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
• Magister ekonomii, UniwersytetWarszawski wWarszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych;
• Biegły rewident - nr wpisu 1750;
• ACCA Diploma in Financial Reporting.
 
Zatrudnienie
1994 - 2016 PwC: Dyrektor w Dziale Audytu, Członek Zarządu;
1991 - 1994 Coopers & Lybrand: Młodszy Manager, Manager w Dziale Audytu.
 
Zakres obowiązków
• Kierowanie zleceniami w zakresie:
• audytów ustawowych, grupowych, due dilligence, audytów planów połączeniowych;
• doradztwa księgowego, wdrożenia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i systemów kontroli wewnętrznej;
• Budowanie i utrzymywanie i relacji z najwyższym kierownictwem, członkami zarządów, radami nadzorczymi, w tym komitetami audytu, udział w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, współpraca z audytem wewnętrznym w ramach projektów audytowych;
• Rozwój biznesu - audyt i usługi dodatkowe;
• Prowadzenia szkoleń:
• wewnętrznych oraz dla samorządu biegłych rewidentów z tematyki audytu i zarządzania ryzykiem,
• dla klientów z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, przepisów i najlepszych praktyk sprawozdawczości finansowej i regulacyjnej.
 
Doświadczenie i osiągnięcia
Od początku transformacji wykonujący audyty i świadczący usługi pokrewne dla klientów różnych branż, od przemysłu poprzez sektor finansowy do jednostek samorządu terytorialnego i sektora non-profit.
Kluczowy biegły rewident w spółkach największych grup kapitałowych, m.in. Aviva, AIG. BRE Bank, Generali, PKO Bank Polski, Impexmetal, Fiat Auto Poland.
Wpracy dla samorządu biegłych rewidentów (aktualnie Polska Izba Biegłych Rewidentów) -
Przewodniczący Krajowej Komisji Nadzoru w kadencji 2011-2015, powołanej przez ustawodawcę dla kontroli firm audytorskich pod kątem jakości wykonywanych audytów, ze szczególnym uwzględnieniem audytów ustawowych wjednostkach zaufania publicznego. Współpraca z Komisją Nadzoru Audytowego (KNA), Ministerstwem Finansów w kontakcie z Komisją Nadzoru Finansowego oraz Giełdą Papierów Wartościowych.
Współudział w tworzeniu pierwszej na gruncie polskim ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeń w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla podmiotów sektora finansowego. Udział w tworzeniu i procesie legislacyjnym ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i samorządzie uchwalonej w 2009 r.
 
Publikacje
• Podręczniki szkoleniowe dla biegłych rewidentów:
• Badanie sprawozdań finansowych w czasach kryzysu finansowego;
• Ryzyko badania w rewizji sprawozdań finansowych;
• Artykuły w prasie specjalistycznej poświęcone tematyce audytu.
 
B. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza Spółką, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce konkurencyjna oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu

Pan Andrzej Konopacki nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa spółki „Amica S.A.”, w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej, jako członek jej organu.
 
C. Informacja dotycząca Członka Rady Nadzorczej sporządzona w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym
 
Pan Andrzej Konopacki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym), oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja
2017-10-20 Jacek Rutkowski Prezes Zarządu
Pobierz pdf

Ochrona danych osobowych

W ramach kontaktu z Infolinią przedstawimy Tobie informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz skrócić czas oczekiwania na rozmowę z naszym konsultantem, prosimy o zapoznanie się z odpowiednią ze względu na cel Twojej rozmowy informacją – zamieszczoną pod poniższymi linkami:
Zamknij