Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Amica Spółka Akcyjna

2017-10-20 16:25:00

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 22/2017

Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach, działając w wykonaniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR), informuje, że w dniu 20 października 2017 r. pan Dariusz Formela złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej spółki „Amica Spółka Akcyjna” oraz z uczestnictwa w Komitecie Audytu spółki „Amica Spółka Akcyjna” - ze skutkiem na dzień 20 października 2017 roku.
Z uwagi na powyższe, pan Dariusz Formela przestał pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej spółki „Amica Spółka Akcyjna” (w tym przestał wykonywać obowiązki Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej), jak również ustało jego uczestnictwo w Komitecie Audytu spółki „Amica Spółka Akcyjna”.
Jako powód rezygnacji pan Dariusz Formela wskazał następującą okoliczność: wejście w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja
2017-10-20 Jacek Rutkowski Prezes Zarządu
Pobierz pdf

Ochrona danych osobowych

W ramach kontaktu z Infolinią przedstawimy Tobie informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz skrócić czas oczekiwania na rozmowę z naszym konsultantem, prosimy o zapoznanie się z odpowiednią ze względu na cel Twojej rozmowy informacją – zamieszczoną pod poniższymi linkami:
Zamknij