Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej powołania Członka Rady Nadzorczej Amica Spółka Akcyjna

2017-10-20 16:26:00

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 23/2017

I.

Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach, działając w wykonaniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR), informuje, że:
z uwagi na złożenie rezygnacji przez dotychczasowego członka Rady Nadzorczej spółki „Amica Spółka Akcyjna”, tj. pana Dariusza Formelę,
Rada Nadzorcza spółki „Amica Spółka Akcyjna”, działając na podstawie § 20 ust. 4 Statutu spółki „Amica Spółka Akcyjna”, powołała w dniu 20 października 2017 r. w drodze kooptacji do składu Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” pana Artura Małka.
Powołanie pana Artura Małka na stanowisko członka Rady Nadzorczej spółki „Amica Spółka Akcyjna” nastąpiło na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu spółki „Amica Spółka Akcyjna” (która rozpoczęła się w dniu 01 czerwca 2016 roku).
Dokooptowany członek Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie spółki „Amica Spółka Akcyjna” (stosownie do postanowień § 20 ust. 6-8 Statutu spółki „Amica Spółka Akcyjna”).
 
II.
Informacje na temat kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej

A. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej
 
Wykształcenie:
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończył Studia Podyplomowe w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydział Rachunkowość i Finanse. Absolwent studiów MBA – Oxford Brookes University / Polish Open University w Warszawie oraz studiów ICAN Institute – The Strategic Leadership Academy w Warszawie. Ponadto uczestniczył w szeregu kursów i szkoleń z obszaru zarządzania i finansów.
Raport bieżący nr 23/2017 - Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej powołania Członka Rady
Nadzorczej Amica Spółka Akcyjna
 
Przebieg kariery zawodowej:
2014 – obecnie Calypso Fitness SA - Dyrektor ds. Finansowych;
2010 – 2014 Benefit Systems SA - Dyrektor ds. Finansowych;
2008 – 2010 Noblestar Polska sp.z o.o. - Dyrektor ds. Finansowych;
2004 – 2010 Wola Info SA - Dyrektor ds. Controllingu (obecnie Devoteam SA);
2000 – 2004 Novitus SA - Kontroler Finansowy (obecnie Comp SA);
1997 – 2000 Optimus-ic SA - Kierownik dz. Planowania (obecnie Comp SA).
 
Aktualne członkostwo w organach zarządzających lub nadzorujących:
2016 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Vistula Group SA (Przewodniczący Komitetu Audytu);
2015 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Medicalgorithmics SA;
2014 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Elektrobudowa SA (członek Komitetu
Audytu);
2014 – obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej – EFC Fitness SA;
2011 – obecnie Członek Zarządu – Fitness MCG sp. z o.o.
 
Byłe członkostwo w organach zarządzających lub nadzorujących:
2013 – 2013 Prezes Zarządu – Benefit Multimedia sp. z o.o.;
2013 – 2014 Członek Rady Nadzorczej – Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o.;
2012 – 2014 Członek Rady Nadzorczej – Fabryka Formy SA;
2012 – 2014 Członek Rady Nadzorczej – FitSport Polska SA;
2012 – 2014 Prezes Zarządu – Benefit IP sp. z o.o.;
2011 – 2013 Prezes Zarządu – Benefit Intellectual Property sp. z o.o.;
2011 – 2014 W-ce Prezes Zarządu – Benefit Partners sp. z o.o.;
2011 – 2012 Członek Rady Nadzorczej – MEW SA;
2011 – 2014 Prezes Zarządu – MBG Investment sp. z o.o.;
2010 – 2014 Członek Rady Nadzorczej – Vanity Style sp. z o.o.;
2009 – 2010 Członek Zarządu – Noblestar Polska sp. z o.o.
 
B. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza Spółką, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce konkurencyjna oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu
 
Pan Artur Małek nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa spółki „Amica S.A.”, w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej, jako członek jej organu.
 
C. Informacja dotycząca Członka Rady Nadzorczej sporządzona w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym
 
Pan Artur Małek nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym), oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja
2017-10-20 Jacek Rutkowski Prezes Zarządu
Pobierz pdf

Ochrona danych osobowych

W ramach kontaktu z Infolinią przedstawimy Tobie informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz skrócić czas oczekiwania na rozmowę z naszym konsultantem, prosimy o zapoznanie się z odpowiednią ze względu na cel Twojej rozmowy informacją – zamieszczoną pod poniższymi linkami:
Zamknij