Korekta raportu bieżącego nr 20/2017 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Amica Spółka Akcyjna

2017-10-23 09:49:00

Podstawa prawna:

Raport bieżący nr 20/2017

Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” (dalej: Emitent), działając na podstawie § 6 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r., poz.133 z późn. zm.), niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego nr 20/2017 z dnia 20 października 2017 roku.

Korekta dotyczy oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie wskazania powodów złożenia przez pana Jacka Bartmińskiego rezygnacji z udziału w pracach Rady Nadzorczej Emitenta.

Jest:

„Jako powód rezygnacji pan Jacek Bartmiński wskazał następującą okoliczność: Brak możliwości realizacji przymiotu niezależności w rozumieniu w art. 129 ust. 3 pkt 4 w związku z art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”

Powinno być:

Jako powód rezygnacji pan Jacek Bartmiński wskazał następującą okoliczność: wejście w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

 

II.

Pełna treść Raportu bieżącego nr 20/2017 po korekcie:

Tytuł: Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Amica Spółka Akcyjna

Raport bieżący nr 20/2017

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach, działając w wykonaniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR), informuje, że w dniu 20 października 2017 r. pan Jacek Bartmiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej spółki „Amica Spółka Akcyjna” oraz z uczestnictwa w Komitecie Audytu spółki „Amica Spółka Akcyjna” - ze skutkiem na dzień 20 października 2017 roku.

Z uwagi na powyższe, pan Jacek Bartmiński przestał pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej spółki „Amica Spółka Akcyjna”, jak również ustało jego uczestnictwo w Komitecie Audytu spółki „Amica Spółka Akcyjna”.

Jako powód rezygnacji pan Jacek Bartmiński wskazał następującą okoliczność: wejście w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

 

*****

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja
2017-10-23 Jacek Rutkowski Prezes Zarządu
Pobierz pdf

Ochrona danych osobowych

W ramach kontaktu z Infolinią przedstawimy Tobie informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz skrócić czas oczekiwania na rozmowę z naszym konsultantem, prosimy o zapoznanie się z odpowiednią ze względu na cel Twojej rozmowy informacją – zamieszczoną pod poniższymi linkami:
Zamknij