Informacja o terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna”

2017-11-09 12:27:00

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 25/2017

Działając zgodnie z treścią § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” (dalej także, jako „Spółka”), na podstawie postanowień art. 399 § 1, w związku z treścią art. 402² Kodeksu spółek handlowych i § 13 Statutu Spółki, w oparciu o treść Uchwały Zarządu Spółki w sprawie: wyznaczenia terminu i określenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna”, zwołuje na dzień 05 grudnia 2017 roku (wtorek), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

A. [Miejsce Zgromadzenia. Porządek obrad]
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Poznaniu, przy ulicy Bułgarskiej numer 17, (Inea Stadion w Poznaniu; I Trybuna, „Loża Prezydencka”); początek obrad Walnego Zgromadzenia wyznaczony został na godzinę 12.00.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał; sporządzenie listy obecności.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków Rady Nadzorczej Spółki*;

2) zmian w Statucie Spółki;

3) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

4) ustalenia wysokości i zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna”

5) przyjęcia do stosowania Zasady VI.Z.3 (z Rozdziału VI. „Wynagrodzenia”) zawartej w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

6) Wolne wnioski.

7) Zamknięcie Zgromadzenia.

[Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu Zgromadzenia od godziny 11:30].

*Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” wskazuje, iż dokooptowany Członek Rady Nadzorczej został powołany w oparciu o przeprowadzoną procedurę oceny niezależności, jako członka Rady Nadzorczej oraz posiadania kwalifikacji do pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu w spółce „Amica Spółka Akcyjna”. Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, przy powoływaniu Niezależnych Członków Rady Nadzorczej każdemu Akcjonariuszowi przysługuje prawo głosu wynikające nie więcej niż z 5% ogólnej liczby akcji w Spółce. Nadto przy wyborze Niezależnych Członków Rady Nadzorczej każdej akcji przysługuje jeden głos.


B. [Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki].

Zgodnie z art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. na dzień 19 listopada 2017 roku.

W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania NadzwyczajnegoWalnego Zgromadzenia Spółki, tj. nie wcześniej niż w dniu 10 listopada 2017 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 20 listopada 2017 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Amica Spółka Akcyjna”. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Imienne zaświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³§ 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

b) liczbę akcji,

c) rodzaj i kod akcji,

d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,

e) wartość nominalną akcji,

f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

h) cel wystawienia zaświadczenia,

i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki we Wronkach, przy ul. Mickiewicza 52, na 3 (trzy) dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. w dniach: 30. listopada, 01. oraz 04. grudnia 2017 roku, w godzinach od 8.00 do 17.00 (Parter Biurowca Zarządu - Biuro Zarządu). Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postacielektronicznej na adres mailowy Spółki: wz@amica.com.pl

Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ustalona zostanie na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi).

 

C. [Sposób wykonywania prawa głosu. Pełnomocnik]

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Amica S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na NadzwyczajnymWalnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek głosowania zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza oraz ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów - udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nieprzetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: wz@amica.pl

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a t akże n umer t elefonu i a dres e -mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:

1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną: kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna: kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 3 (trzy) godziny przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej, (w formie elektronicznej w formacie „PDF”, „JPG”).

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ k.s.h., zatytułowanego "Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AMICA S.A." został zamieszczony na stronie internetowej Spółki (zakładka relacje inwestorskie). Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 (trzech) miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

Ryzyko związane z użyciem przez Akcjonariusza elektronicznej formy komunikacji ze Spółka leży po stronie Akcjonariusza.

 

D. [Prawa akcjonariuszy]

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom spółki reprezentującym, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Amica Spółka Akcyjna”. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi Amica S.A. nie później, niż 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 14 listopada 2017 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki wz@amica.com.pl, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd „Amica Spółka Akcyjna”, ul. Mickiewicza 52, 64 – 510 Wronki.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 17 listopada 2017 roku, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie uprawnionych akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Amica Spółka Akcyjna” zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: wz@amica.com.pl, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd „Amica Spółka Akcyjna”, ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki.

Zgłoszenie oraz sposób jego złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa, przy czym powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającym projekty uchwał.

W przypadku, jeżeli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada obowiązującym wymogom, Spółka w terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania zgłoszenia, poinformuje zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał. Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić Przewodniczącego Zgromadzenia, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządkuobrad. Projekty te powinny być zgłaszane w języku polskim.

Zgodnie z art. 401 § 5 w zw. z 4022 pkt lit. c) k.s.h. każdy z akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

E. [Wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej]

Z uwagi, na fakt, iż Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd „Amica S.A.” informuje, iż korzystanie z tej formy uczestnictwa, a także oddania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie będzie możliwe. Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” informuje również, iż z analogicznych powodów nie dopuszcza się oddawania głosu drogą korespondencyjną.

 

F. [Dostęp do dokumentacji oraz informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia]

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem jego odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, oraz projektów uchwał w Biurze Zarządu Spółki. Ponadto projekty uchwał dotyczące Walnego Zgromadzenia zostaną upublicznione w formie (odrębnego) raportu bieżącego.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki www.amica.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

 

G. [Inne informacje]

Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż składając Spółce czy Zarządowi Spółki jakiekolwiek zawiadomienia, zgłoszenia, żądania czy oświadczenia należy mieć na uwadze, iż winny być one złożone w terminie przewidzianym procedurą, przy czym za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, iż osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy Biura Zarządu, tj. w dni powszednie od godziny 8.00 do godziny 17.00.

Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za brak dotarcia do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 7 775 273 (słownie: siedem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy). Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 10.492.951 (słownie: dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden) głosów.

[W przypadku pytań bądź wątpliwości zwianych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Biurem Zarządu Spółki pod numerem telefonu +48 67 2546 144/339 lub adresem e-mail: wz@amica.com.pl].

*****


 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja
2017-11-09 Jacek Rutkowski Prezes Zarządu
Pobierz pdf

Ochrona danych osobowych

W ramach kontaktu z Infolinią przedstawimy Tobie informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz skrócić czas oczekiwania na rozmowę z naszym konsultantem, prosimy o zapoznanie się z odpowiednią ze względu na cel Twojej rozmowy informacją – zamieszczoną pod poniższymi linkami:
Zamknij