Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna”

2017-11-09 15:16:00

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 26/2017

Działając zgodnie z treścią § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” (dalej także, jako „Spółka” bądź „Emitent”), przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 05 grudnia 2017 roku.

 

Projekt uchwały do Punktu 2 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

UCHWAŁA NR 01/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„AMICA Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach

z dnia 05 grudnia 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia panią/pana [***].

Uzasadnienie do projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia: uchwała ma charakter proceduralny; wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymagany jest przez Kodeks spółek handlowych.

[Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Emitenta].

(...)

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja
2017-11-09 Jacek Rutkowski Prezes Zarządu
Pobierz pdf

Ochrona danych osobowych

W ramach kontaktu z Infolinią przedstawimy Tobie informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz skrócić czas oczekiwania na rozmowę z naszym konsultantem, prosimy o zapoznanie się z odpowiednią ze względu na cel Twojej rozmowy informacją – zamieszczoną pod poniższymi linkami:
Zamknij