Informacja dotycząca wymogu niezależności Członków Rady Nadzorczej dokooptowanych do składu organu nadzoru Spółki „Amica S.A.” w dniu 20 października 2017 r.

2017-12-01 14:39:00

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 28/2017

Zarząd Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach (dalej: „Spółka” bądź „Emitent”), informuje, że stosownie do punktu 5.1 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 05 grudnia 2017 r. tj. „Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków Rady Nadzorczej” informuje, iż zarówno pan Andrzej Konopacki, jak i pan Artur Małek, (którzy zostali powołani do składu Rady Nadzorczej „Amica S.A.” w drodze kooptacji w dniu 20 października 2017 roku) złożyli oświadczenia o:

1) spełnieniu kryteriów określonych w treści § 21 ust. 2 Statutu Spółki „Amica Spółka Akcyjna” dotyczących wymogów obowiązujących kandydatów na Niezależnych Członków Rady Nadzorczej Spółki,

2) spełnieniu kryteriów niezależności wymienionych w Załączniku nr 2 do zalecenia Komisji (2005/162/WE) z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej),

3) spełnieniu kryteriów niezależności zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.

Szczegółowe życiorysy pana Andrzeja Konopackiego oraz pana Artura Małka zostały opublikowane przez Emitenta w treści raportów: Nr 21/2017 i 23/2017 z dnia 20 października br.

[Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” wskazuje, iż zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, przy powoływaniu Niezależnych Członków Rady Nadzorczej każdemu Akcjonariuszowi przysługuje prawo głosu wynikające nie więcej niż z 5% ogólnej liczby akcji w Spółce. Nadto przy wyborze Niezależnych Członków Rady Nadzorczej każdej akcji przysługuje jeden głos].

*****

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja
2017-12-01 Jacek Rutkowski Prezes Zarządu
Pobierz pdf

Ochrona danych osobowych

W ramach kontaktu z Infolinią przedstawimy Tobie informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz skrócić czas oczekiwania na rozmowę z naszym konsultantem, prosimy o zapoznanie się z odpowiednią ze względu na cel Twojej rozmowy informacją – zamieszczoną pod poniższymi linkami:
Zamknij