Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 05 grudnia 2017 roku

2017-12-05 16:55:00

Podstawa prawna:
38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państ

Raport bieżący nr 29/2017

Zarząd spółki „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach (”Emitent”), działając w drodze wykonania postanowień § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 05 grudnia 2017 roku.

 

A. [TREŚĆ UCHWAŁ]

Treść uchwały do Punktu 2 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 01/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„AMICA Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach

z dnia 05 grudnia 2017 roku

 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Jacka Masiotę.

Łączna liczba ważnych głosów – 7.497.503 głosy, stanowiących 61,51 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.497.503 głosy;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0;

Liczba głosów wstrzymujących się – 0.

 

Treść uchwały do Punktu 4 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

UCHWAŁA NR 02/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„AMICA Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach

z dnia 05 grudnia 2017 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” uchwala, co następuje:

 

§ 1. [Porządek obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał; sporządzenie listy obecności.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie Uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków Rady Nadzorczej Spółki;

2) zmian w Statucie Spółki;

3) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

4) ustalenia wysokości i zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna”

5) przyjęcia do stosowania Zasady VI.Z.3 (z Rozdziału VI. „Wynagrodzenia”) zawartej w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

 

6. Wolne wnioski,

7. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja
2017-12-05 Jacek Rutkowski Prezes Zarządu
Pobierz pdf

Ochrona danych osobowych

W ramach kontaktu z Infolinią przedstawimy Tobie informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz skrócić czas oczekiwania na rozmowę z naszym konsultantem, prosimy o zapoznanie się z odpowiednią ze względu na cel Twojej rozmowy informacją – zamieszczoną pod poniższymi linkami:
Zamknij