Zmiany w Statucie Spółki „Amica Spółka Akcyjna”

2017-12-05 17:09:00

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa p

Raport bieżący nr 30/2017

Zarząd spółki „Amica Spółka Akcyjna” („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 05 grudnia 2017 roku – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” („Walne Zgromadzenie”), na mocy: Uchwały Nr 05/2017, Uchwały Nr 06/2017, Uchwały Nr 07/2017, Uchwały Nr 08/2017 oraz Uchwały Nr 09/2017 Walnego Zgromadzenia dokonało następujących zmian w Statucie Spółki:

A. W miejsce dotychczasowego brzmienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki o treści:

„2. Niezależny Członek Rady Nadzorczej winien spełniać następujące warunki:

1) Osoba ta nie może być Podmiotem Powiązanym ani wspólnikiem, udziałowcem, akcjonariuszem, pracownikiem, doradcą lub członkiem władz Podmiotu Powiązanego lub podmiotu należącego do Grupy Amica;

2) Osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia pracownika Podmiotu Powiązanego lub podmiotu wchodzącego w skład Grupy Amica;

3) Osoba ta nie może bezpośrednio lub pośrednio prowadzić jakichkolwiek interesów z Grupą Amica lub Podmiotami Powiązanymi;

4) Osoba ta nie może być pracownikiem, doradcą, członkiem władz, właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem lub udziałowcem spółki, spółdzielni, czy innego przedsiębiorcy prowadzącego działalność konkurencyjną, jak również osobą bliską takiej osobie.”


wprowadzono brzmienie:

„2. Niezależny Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów dotyczących uznawania członków komitetu audytu za niezależnych od danej jednostki zainteresowania publicznego (w tym także postanowień § 20 ust. 9 niniejszego Statutu).”

 

B. W miejsce dotychczasowego brzmienia § 26 ust. 6 Statutu Spółki o treści:

„6. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich czynności wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie”.

 

wprowadzono brzmienie:

„6. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich czynności wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą otrzymywać dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”

 

C. W miejsce dotychczasowego brzmienia § 28. ust. 1 pkt 16) Statutu Spółki o treści:

„16) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych;”


wprowadzono brzmienie:

„16) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych;”

 

D. W miejsce dotychczasowego brzmienia § 28 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki o treści:

„18) ustalanie liczby i składu Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 86 ust. 1 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 roku, Nr 77, poz. 649) oraz uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu, a także tworzenie innych komitetów i ciał kolegialnych – wedle uznania Rady Nadzorczej,”

 

wprowadzono brzmienie:

„18) ustalanie liczby Członków i składu Komitetu Audytu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu, a także tworzenie innych komitetów i ciał kolegialnych – wedle uznania Rady Nadzorczej;”

 

E. W § 20 Statutu Spółki dodano numerację ust. 9, o następującej treści:

„9) Przynajmniej jeden Członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Ponadto przynajmniej jeden Członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w jakiej Spółka prowadzi działalność.”

 

*****

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja
2017-12-05 Jacek Rutkowski Prezes Zarządu
Pobierz pdf

Ochrona danych osobowych

W ramach kontaktu z Infolinią przedstawimy Tobie informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz skrócić czas oczekiwania na rozmowę z naszym konsultantem, prosimy o zapoznanie się z odpowiednią ze względu na cel Twojej rozmowy informacją – zamieszczoną pod poniższymi linkami:
Zamknij