Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej nt. złożenia przez Emitenta warunkowej oferty w sprawie przejęcia linii biznesowej w Hiszpanii

2017-12-13 10:13:00

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 4 MAR.

Raport bieżący nr 33/2017

Zarząd Amica S.A. („Amica”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (dalej jako „MAR”), przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione zgodnie z treścią art. 17 ust. 4 MAR.

W dniu 30 listopada 2017 r. Amica złożyła ofertę (pod warunkami zawieszającymi) przejęcia od spółki Edesa Industrial S.L. (w upadłości) z siedzibą w San Sebastian w Hiszpanii („Edesa”) linii biznesowej zajmującej się sprzedażą dużego sprzętu AGD (piekarniki, kuchnie wolnostojące, płyty, okapy, mikrofale, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki i zmywarki do naczyń, dalej łącznie jako „AGD”) pod marką Fagor na terenie Hiszpanii, Portugalii, Francji, Polski, Rosji, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Słowacji, Czech oraz Niemiec (dalej odpowiednio jako „Rynki” oraz „Linia Biznesowa”) za cenę 3 mln EUR. Potencjalnego przejęcia („Transakcja”) dokona spółka zależna od Amica z siedzibą w Hiszpanii („Spółka Zależna”).

W skład Linii Biznesowej wchodzą m.in. prawo do sprzedaży pod marką Fagor sprzętu AGD na Rynkach oraz prawo do wykorzystania firmy Fagor w nazwie Spółki Zależnej po Transakcji. W skład Linii Biznesowej nie wchodzą żadne zobowiązania (oprócz zobowiązań serwisowych dotyczących sprzętu AGD pod marką Fagor sprzedanego na Rynkach przed zamknięciem Transakcji), żadne aktywa produkcyjne ani żadne składniki kapitału obrotowego netto należące do Edesa.

Zamknięcie Transakcji uzależnione jest od szeregu warunków zawieszających m.in. przeprowadzenia badania due diligence z wynikiem satysfakcjonującym Amica, spłaty ciążących na Edesa zobowiązań wobec spółki Sareteknika (dostawcy usług serwisowych), a także uzyskania zgody sądu prowadzącego proces upadłościowy Edesa oraz wierzycieli Edesa, w tym spółki Fagor S. COOP (wniosek o upadłość został złożony przez Edesa w sądzie w San Sebastian 27 października 2017 r.).

Dodatkowo Spółka Zależna ma otrzymać prawo do sprzedaży pod marką Edesa w segmencie sprzętu AGD na rynkach Hiszpanii i Portugalii za cenę 2 mln EUR (całkowita cena Transakcji wyniesie 5 mln EUR). Amica zamierza sfinansować cenę Transakcji ze środków własnych i długiem. Oferta jest ważna do 28 lutego 2018 roku (z możliwością przedłużenia tego terminu).

Dokonanie Transakcji będzie krokiem w kierunku realizacji Strategii HIT2023 dzięki istotnemu zwiększeniu przychodów na strategicznych rynkach Półwyspu Iberyjskiego oraz potencjałowi do wzrostu marży przez zwiększenie udziału produktów w sprzedaży oraz zwiększeniu wydajności fabryki we Wronkach.

Ostateczna decyzja Amica, co do zaangażowania w Transakcję nastąpi po analizie wyników przeprowadzonego badania due dilligence oraz po ustaleniu ostatecznego kształtu pozostałych uzgodnień poczynionych w trakcie procesu upadłościowego Edesa. W razie decyzji pozytywnej, Amica doprecyzuje poziom kwotowy zaangażowania w Transakcję oraz dookreśli ostateczne (pozostałe) warunki Transakcji, (o czym poinformuje w drodze odrębnego raportu bieżącego).

Opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej jest uzasadnione z uwagi na fakt, iż przekazanie jej do publicznej wiadomości w momencie złożenia oferty mogłoby naruszyć prawnie uzasadniony interes Amica związany z prowadzonymi przez Amica negocjacjami, a w szczególności negatywnie wpłynąć na efekt tych negocjacji, zważywszy, że Amica zobowiązała się do zachowania poufności tych informacji wobec Edesa. Ponadto, opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, a Amica zapewniła zachowanie poufności treści powyższej informacji poufnej do chwili przekazania tej informacji do publicznej wiadomości (w szczególności publikacji informacji o ofercie przez Edesa bądź sąd w Hiszpanii).

*****

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja
2017-12-13 Jacek Rutkowski Prezes Zarządu
Pobierz pdf

Ochrona danych osobowych

W ramach kontaktu z Infolinią przedstawimy Tobie informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz skrócić czas oczekiwania na rozmowę z naszym konsultantem, prosimy o zapoznanie się z odpowiednią ze względu na cel Twojej rozmowy informacją – zamieszczoną pod poniższymi linkami:
Zamknij