Zawarcie przez Emitenta istotnej umowy z podmiotem powiązanym

2017-12-29 18:06:00

Podstawa prawna:

Raport bieżący nr 34/2017

Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach (dalej: Emitent), działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie „MAR”), informuje, że pomiędzy Emitentem a spółką zależną od Emitenta – Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, (w której Emitent posiada 100% udziałów, uprawniających do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników) podpisana została w dniu dzisiejszym Umowa o Współpracy – Umowa Handlowa (dalej: „Umowa”), ma podstawie której spółka Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. stanie się od dnia 01 stycznia 2018 roku wyłącznym dystrybutorem wyrobów na terytorium Polski oraz państw, na terenie których nie jest prowadzona sprzedaż przez inne zagraniczne spółki zależne od Emitenta (tzw. rynki direct).

Podpisanie Umowy stanowi zwieńczenie zapoczątkowanego w 2011 roku – w Grupie Kapitałowej „Amica” – procesu wydzielania poszczególnych jednostek organizacyjnych (stopniowego rozdzielenia funkcji produkcyjnych od funkcji marketingowych oraz sprzedażowych), w celu podniesienia efektywności i przejrzystości działań na rynkach polskim i wybranych rynkach zagranicznych, w związku ze zwiększaniem skali prowadzonej działalności oraz rozszerzaniem zasięgu geograficznego sprzedaży towarów i produktów AGD znajdującego się w ofercie Grupy Kapitałowej Emitenta.

Emitent pozostanie na dotychczasowych zasadach producentem i wprowadzającym wyroby do sprzedaży, natomiast spółka Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. organizowała będzie dalszą sprzedaż operacyjną na rynku polskim oraz na rynkach direct, (w tym także zabezpieczać będzie logistykę towarów, których wytworzenie spółka „Amica S.A.” zleca osobom trzecim), zaś poszczególne spółki zależne od Emitenta zlokalizowane na rynkach zagranicznych odpowiedzialne nadal będą za realizację działań marketingowych i sprzedażowych na tych rynkach oraz pozyskiwanie towarów (white label) bezpośrednio od dostawców (w ramach kontraktów indywidualnych).

Ponadto Emitent pełnił będzie rolę centrum korporacyjnego, tj. (i) sprawować będzie rolę wykonawczą dla strategicznych działań realizowanych w Grupie Kapitałowej „Amica” oraz (ii) rolę nadzorczą dla efektywnej koordynacji istotnych inicjatyw (przedsięwzięć) podejmowanych w ramach Grupy „Amica”.

Szczegółowe warunki Umowy (zawartej na czas nieoznaczony) nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem terminu, ani warunku, nie przewiduje też stosowania kar umownych. Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją art. 7 Rozporządzenia MAR, ze względu na istotną w skali Emitenta wartość Umowy oraz jej znaczenia dla Emitenta. Za kryterium istotności przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta, (Emitent bazując na dotychczasowych wynikach szacuje, iż roczna, łączna wartość sprzedaży realizowanej na rynku polskim oraz rynkach direct opiewać będzie na poziomie zbliżonym do kwoty 1.160.000.000 zł (słownie: jednego miliarda stu sześćdziesięciu milionów złotych).

*****


 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja
2018-01-03 Jacek Rutkowski Prezes Zarządu
Pobierz pdf

Ochrona danych osobowych

W ramach kontaktu z Infolinią przedstawimy Tobie informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz skrócić czas oczekiwania na rozmowę z naszym konsultantem, prosimy o zapoznanie się z odpowiednią ze względu na cel Twojej rozmowy informacją – zamieszczoną pod poniższymi linkami:
Zamknij