Aktualności

Emisja obligacji

2018-01-09 13:17:00

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 1/2018

Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach („Spółka”), w nawiązaniu do treści raportów bieżących: nr 35/2012 z dnia 23 lipca 2012 roku, nr 37/2012 z dnia 27 lipca 2012 roku oraz nr 39/2012 z dnia 02 sierpnia 2012 roku uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 05 bm.) otrzymała potwierdzenie, o skutecznym przeprowadzeniu kolejnej emisji obligacji „Amica Spółka Akcyjna”, w ramach Programu Emisji Obligacji Średnio - i Krótkoterminowych.

[Cele emisji Obligacji] Celem emisji jest obniżenie kosztów oraz dywersyfikacja źródeł finansowania Spółki. Obligacje zostały zaoferowane inwestorom instytucjonalnym zgodnie z właściwymi przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

[Określenie rodzaju Obligacji] Obligacje zostały wyemitowane w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe, (jako obligacje zerokuponowe).

[Wielkość emisji Obligacji] Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji:

Seria 008/2018 – emisja o wartości 7.000.000 zł (słownie: siedmiu milionów złotych);

1. Data emisji: 05 stycznia 2018 roku;

2. Data wykupu: 05 kwietnia 2018 roku;

3. Rentowność emisyjna – oparta na warunkach rynkowych.

 

[Wykup obligacji zostanie dokonany wg. wartości nominalnej Obligacji, w siedzibie agenta Emisji tj. w siedzibie mBank S.A.].

 

[Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego emisję Obligacji] Emitent informuje, że wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 30 września 2017 r., zgodnie z ostatnim raportem okresowym (raportem za III-i kwartał 2017 roku) wynosi 404.582 tys. PLN. Perspektywy kształtowania się wysokości zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu wyemitowanych Obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu MAR oraz ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

*****

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja
2018-01-09 Jacek Rutkowski Prezes Zarządu
Pobierz pdf

Ochrona danych osobowych

W ramach kontaktu z Infolinią przedstawimy Tobie informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz skrócić czas oczekiwania na rozmowę z naszym konsultantem, prosimy o zapoznanie się z odpowiednią ze względu na cel Twojej rozmowy informacją – zamieszczoną pod poniższymi linkami:
Zamknij