Kalendarium wypełniania obowiązku przekazywania raportów okresowych

2018-01-22 12:10:00

Podstawa prawna:

Raport bieżący nr 2/2018

W związku z treścią postanowień § 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r., Nr. 133 z późniejszymi zmianami), Zarząd spółki „Amica Spółka Akcyjna” („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości kalendarz publikacji (stałe daty przekazywania) raportów okresowych w roku obrotowym (i za rok) 2018.

A. [Raporty kwartalne]


Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 r. – 01 marca 2018 roku (czwartek).
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 r. – 30 maja 2018 roku (środa).
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 r. – 29 listopada 2018 roku (czwartek).
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 r. – 01 marca 2019 roku (piątek).
 
 
[Działając w oparciu o treść § 101 ust. 2 w/w rozporządzenia Emitent odstępuje od publikacji jednostkowego raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 roku].
 
*Zgodnie z oświadczeniem Emitenta wskazanym w treści Raportu bieżącego nr 03/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku, Amica Wronki Spółka Akcyjna (obecnie: „Amica Spółka Akcyjna”) – począwszy od roku 2011 - odstąpiła od przekazywania jednostkowych raportów kwartalnych.
 
 
B. [Raporty półroczne]

 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 r. – 28 września 2018 roku (piątek).
 
**Zgodnie z oświadczeniem Emitenta wskazanym w treści Raportu bieżącego nr 03/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku, - Amica Wronki Spółka Akcyjna (obecnie: „Amica Spółka Akcyjna”) – począwszy od roku 2011 – odstąpiła od przekazywania jednostkowych raportów śródrocznych.
 
 
C. [Raporty roczne]
 

Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2017 r. – 27 kwietnia 2018 roku (piątek).

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r. – 27 kwietnia 2018 roku (piątek).

 

*****

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja
2018-01-22 Jacek Rutkowski Prezes Zarządu
Pobierz pdf

Ochrona danych osobowych

W ramach kontaktu z Infolinią przedstawimy Tobie informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz skrócić czas oczekiwania na rozmowę z naszym konsultantem, prosimy o zapoznanie się z odpowiednią ze względu na cel Twojej rozmowy informacją – zamieszczoną pod poniższymi linkami:
Zamknij