Strona w przebudowie.
Przepraszamy za utrudnienia.
Strona w przebudowie.
Przepraszamy za utrudnienia.

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio
co najmniej 5% ogólnej liczby głosów
na Walnym Zgromadzeniu Amica Wronki S.A.

Stan na 30.09.2018 Liczba akcji Liczba głosów Wartość nominalna akcji Udział w kapitale
Holding Wronki S.A. 2 715 771 5 431 542 5 431 542 34,93%
ING OFE* (obecnie: NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY) 555 952 555 952 1 111 904 7,15%
Aviva OFE Aviva BZ WBK 537 497 537 497 1 074 994 6,91%
Pozostali akcjonariusze** 3 966 053 3 967 960 7 932 106 51,01%
Razem 7 775 273 10 492 951 15 550 546 100,00%

*Dana wskazana w oparciu o treść zawiadomień otrzymanych przez Spółkę od Akcjonariuszy, a sporządzonych w trybie Art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej.

** Po dniu bilansowym Spółka w ramach Programu Skupu Akcji Własnych Spółka nabyła 250.000 akcji zwykłych na okaziciela Amica S.A. oznaczonych kodem ISIN PLAMICA00010 (vide: Raport bieżący Nr 35/2018 z dnia 16 października 2018 roku)
Akcje będące w posiadaniu członkow władz Amica S.A.

Nazwisko posiadacza Liczba akcji na
30 września 2018
Nabycia (zbycia) akcji Liczba akcji na
31 grudnia 2017
Marcin Bilik* 13 900 - 11 900
Alina Jankowska-Brzóska* 1 015 - 1 015
Piotr Skubel* 13 367 - 3 000

* akcje te są w posiadaniu osoby pozostającej w ustroju ustawowej wspólności majątkowej.
Akcje będące w posiadaniu członków Rady Nadzorczej Amica S.A.

Nazwisko posiadacza Liczba akcji na
30 września 2018
Nabycia (zbycia) akcji Liczba akcji na
31 grudnia 2017
Tomasz Rynarzewski 400 0 400
Strona w przebudowie.
Przepraszamy za utrudnienia.

Od ponad 50 lat

dostarczamy naszym klientom satysfakcję i poczucie bezpieczeństwa. Pomimo rosnącej konkurencji z zagranicy pozostajemy największym polskim producentem sprzętu AGD i liderem na rodzimym rynku.

Strona w przebudowie.
Przepraszamy za utrudnienia.


Ochrona danych osobowych

W ramach kontaktu z Infolinią przedstawimy Tobie informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz skrócić czas oczekiwania na rozmowę z naszym konsultantem, prosimy o zapoznanie się z odpowiednią ze względu na cel Twojej rozmowy informacją – zamieszczoną pod poniższymi linkami:
Zamknij