Ogólne warunki dostaw

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW DLA AMICA S.A.

 

§ 1

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 
 1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw (dalej zwane: „OWD”) regulują ogólne zasady współpracy i zawierania umów pomiędzy Amica S.A. z siedzibą we Wronkach, ul. Mickiewicza 52 (64-510 Wronki), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000017514, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 15 550 540 zł, opłaconym w całości, NIP: 763-000-34-98, REGON: 570107305 (dalej: „ASA”) a kontrahentami (dalej: „Dostawca”) w zakresie rzeczy ruchomych nabywanych przez ASA, w tym w szczególności sprzedaży komponentów do produkcji urządzeń AGD.
 2. Niniejsze OWD mają zastosowanie wyłącznie pomiędzy przedsiębiorcami w rozumieniu Art. 43[1] Kodeksu cywilnego.
 3. Przyjęcie przez Dostawcę Zamówienia wysłanego przez ASA skutkuje zawarciem Umowy na warunkach wskazanych w niniejszych OWD. W szczególności do treści stosunków pomiędzy Dostawcą a ASA nie mają zastosowania wzorce umów stosowane przez Dostawcę. Wyłączenie, rozszerzenie oraz jakiekolwiek zmiany OWD mogą wynikać jedynie z postanowień odrębnie zawartej umowy pomiędzy ASA i Dostawcą.
 4. Dostawca oświadcza, że zapoznał się z aktualną treścią OWD opublikowanych na stronie www.amica.com.pl oraz że je akceptuje.
 
 

§ 2

[DEFINICJE]

 
 • Towary – na potrzeby niniejszych OWD przyjmuje się, że towarami są m.in. komponenty używane do produkcji urządzeń AGD, części zamienne, wzory, próbki i inne towary zamówione przez ASA do produkcji urządzeń AGD;
 • Dostawca – strona zawierająca umowę z ASA w zakresie sprzedaży Towarów;
 • Umowa – treść stosunków prawnych łączących ASA i Dostawcę na podstawie OWD;
 • Strony – ASA oraz Dostawca;
 • Zamówienie – zamówienie złożone w formie i o treści wskazanej w OWD;
 • Dostawa – sprzedaż Towarów na warunkach określonych w OWD;
 • Projekt – jakikolwiek projekt, zdjęcia, plan, rysunek, instrukcja, ilustracje, kalkulacje oraz inne dokumenty związane z Towarami, projektami, oraz inną działalnością handlową ASA, które zawierają treści o charakterze praw autorskich lub własności przemysłowej;
 • Informacje poufne – wszelkie informacje cenowe, techniczne, technologiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące ASA lub Dostawcy, otrzymane przez Dostawcę lub ASA w trakcie współpracy niezależnie od form przekazania tych informacji i ich źródeł.
 
 

§ 3

[ZAMÓWIENIE ORAZ WARUNKI DOSTAW]

 
 1. Do zawarcia Umowy pomiędzy ASA a Dostawcą dochodzi z chwilą przyjęcia przez Dostawcę Zamówienia przesłanego przez ASA. Jakiekolwiek dodatkowe warunki, zastrzeżenia, czy zmiany określone w przyjęciu Zamówienia uważa się za nieskuteczne, chyba, że zostaną one wyraźnie zaakceptowane przez ASA.
 2. Wszelkie oświadczenia Stron składane przed złożeniem Zamówienia przez ASA i jego przyjęciem przez Dostawcę, uważane są za zaproszenie do zawarcia umowy i nie wywierają skutku prawnego dopóki nie zostaną przyjęte w sposób określony w § 3.
 3. Strony oświadczają, że osoby składające oświadczenia woli w imieniu Stron, np. w formie Zamówienia, są uprawnione do składania takich oświadczeń w ich imieniu.
 4. Zamówienia składane będą w formie elektronicznej, faksem lub w innej uzgodnionej przez Strony formie, na adres wskazany przez Dostawcę. W przypadku zmiany adresu elektronicznego lub numeru faksu oraz innych danych adresowych, Dostawca zobowiązany jest poinformować ASA o  tym fakcie w terminie 7 (siedmiu) dni przed planowaną zmianą.
 5. Zamówienie uważa się za przyjęte, jeżeli zostało potwierdzone przez Dostawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od wysłania Zamówienia przez ASA. Po upływie tego terminu, ASA nie jest związana treścią Zamówienia.
 6. Zamówienie będzie obejmować dane dotyczące:
  1. a)    rodzaju i ilości zamawianego Towaru,
   b)    ceny i terminu realizacji Zamówienia,
   c)    warunków Dostawy,
   d)    przekazania dokumentów związanych z Dostawą Towarów,
   e)    inne istotne elementy Zamówienia.
 7. Jeżeli Strony inaczej nie postanowią, Dostawa Towarów nastąpi według reguły DAP Wronki, Polska zgodnie z INCOTERMS 2010.
 8. Cena Towaru obejmuje w szczególności: koszty opakowania, pakowania, oznaczenia w zakresie numeru partii, daty produkcji, indeksu i innych, załadunku Towaru na pojazd transportowy oraz rozładunku z pojazdu, transportu, ceł, podatków i innych opłat obowiązkowych związanych z eksportem Towarów.
 9. Za datę Dostawy Towarów przyjmuje się datę przekazania Towarów ASA lub przewoźnikowi działającemu na zlecenie ASA wraz z dokumentami związanymi z Dostawą Towarów.
 

§ 4

[ZASADY WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE DOSTAW]

 
 1. Dostawca zapewnia i gwarantuje, że wszystkie Towary objęte Dostawą zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz, że posiada wszelkie niezbędne pozwolenia, zezwolenia i certyfikaty umożliwiające wprowadzenie ich do obrotu gospodarczego i wykorzystania zgodnie z ich przeznaczeniem. Na żądanie ASA, Dostawca przedstawi ASA wymagane certyfikaty, zezwolenia lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powyższych zobowiązań, w oryginale lub w potwierdzonej przez Dostawcę za zgodność z oryginałem, kopii.
 2. Przed rozpoczęciem współpracy, w jej toku oraz w przypadku wprowadzenia nowego Towaru lub istotnych zmian w Towarach już dostarczanych, Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów: a) deklaracji zgodności Towaru z RoHS, b) karty charakterystyki Towaru, c) Karty Pomiarów wymiarów kontrolowanych dla Towaru oraz innych wskazanych przez ASA w Zamówieniu.
 3. Dostawca zobowiązuje się nadto dostarczyć inne niezbędne dokumenty wymagane do wprowadzenia do obrotu, korzystania, konserwacji i przechowywania tych Towarów zgodnie z ich przeznaczeniem. Obowiązek ten dotyczy także przekazania dokumentu gwarancji.
 4. Dostawca gwarantuje, że dostarczone Towary będą najwyższej jakości, zgodne z zaakceptowanymi przez ASA wzorcami, specyfikacjami, czy projektami dostarczonymi lub zatwierdzonymi przez ASA, a w przypadku Towarów zamawianych z katalogu lub oferty Dostawcy z właściwościami i opisami tych Towarów wynikającymi z ostatnio zaakceptowanego przez ASA katalogu lub oferty Dostawcy.
 5. Towary dostarczane będą w opakowaniu zbiorczym odpowiednim dla danego rodzaju Towaru, gwarantującym bezpieczny i bezszkodowy jego transport i przechowanie.
 6. Towary dostarczane do ASA podlegają sprawdzeniu w przedmiocie ich zgodności z Zamówieniem na zasadach określonych poniżej.
 7. W przypadku, gdy dostarczone Towary nie zawierają dokumentów związanych z Dostawą, ASA wezwie Dostawcę do ich niezwłocznego przesłania pod rygorem odstąpienia od Umowy.  
 8. Przez „wadę” Towaru rozumiane są w szczególności wszelkie niezgodności jakościowe i ilościowe dostarczanych Towarów z przepisami prawa, obowiązującymi normami, postanowieniami Zamówienia, katalogami oraz oświadczeniami i gwarancjami Dostawcy.
 9. W przypadku, gdy dostarczone Towary posiadają wady jawne (widoczne już w chwili dostawy – np. uszkodzenia opakowań), ASA zawiadomi o tym niezwłocznie Dostawcę, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odebrania Towaru oraz  - o ile to możliwe - dokona odpowiedniego wpisu w treść listu przewozowego. W pozostałych przypadkach ASA będzie uprawniona do zgłaszania wszelkich wad dostarczonych Towarów, w szczególności braków ilościowych w opakowaniach zbiorczych, wad fizycznych opakowań jednostkowych oraz wad fizycznych zawartości opakowań jednostkowych, w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od daty Dostawy. W przypadku wad ukrytych, zgłoszenie wady może nastąpić w każdym czasie – również po upływie 12 (dwunastu) miesięcy – w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty wykrycia wady.
 10. Niezależnie od postanowień ust. 9, w przypadku gdy dostarczone Towary podlegają dalszej odsprzedaży lub w innej formie przekazaniu osobom trzecim, w szczególności konsumentom, Dostawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów także po ich przekazaniu, chyba, że wady powstały z winy ASA. Dostawca zobowiązany jest do współpracy z ASA w zakresie roszczeń reklamacyjnych osób trzecich.
 11. W przypadku ujawnienia wady Towaru przez ASA, Dostawca zobowiązany jest do udzielenia natychmiastowej odpowiedzi, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawiadomienia, zawierającej propozycje działań zabezpieczających (wymiana, naprawa, dostawa brakującego Towaru, itd.). Ostateczny wybór propozycji działań należy do ASA, która w terminie 7 (siedmiu) dni powiadomi Dostawcę o swojej decyzji.
 12. Niezależnie od powyższych postanowień, Dostawca zobowiązany jest do naprawy szkody wyrządzonej ASA i innym osobom, powstałej w związku z wadami dostarczonego Towaru, nieprawdziwymi oświadczeniami lub gwarancjami. Jednocześnie Dostawca zwalnia ASA, jej odbiorców i podwykonawców z odpowiedzialności związanej z wadami dostarczonych przez Dostawcę Towarów, w szczególności poprzez zwrot lub zapłatę kar, odszkodowań, poniesionych kosztów, w tym kosztów postępowań sądowych, administracyjnych. ASA zobowiązana jest do powiadomienia Dostawcy o wszelkich okolicznościach związanych z powstaniem odpowiedzialności Dostawcy (postępowania sądowe, inne).
 13. W przypadku, gdy Dostawa Towaru nie nastąpi w uzgodnionym terminie, ASA uprawniona jest do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. W przypadku zrealizowania tylko częściowej Dostawy Towaru (rozumianej zgodnie z § 3 ust. 9), ASA będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od pozostałej części Umowy lub odstąpienia od całości Umowy, jeżeli w ocenie ASA częściowa realizacja Umowy nie będzie miała znaczenia z punktu widzenia celu Dostawy.
 14. Każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w sytuacji, gdy Dostawca lub ASA wszczęła postępowanie likwidacyjne. 
 
 

 § 5

[PŁATNOŚCI]

 
 1. Zapłata wynagrodzenia Dostawcy nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni, chyba, że Strony uzgodniły inny termin zapłaty,  od dnia dostarczenia Towaru do ASA w rozumieniu § 3 ust. 9, na zasadach określonych w niniejszych OWD.
 2. Zapłata dokonana zostanie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, zawierającej kwotę ustalonej przez Strony ceny oraz stawkę podatku VAT, o ile ma zastosowanie.
 3. W przypadku rozbieżności, ASA zastrzega sobie prawo do zapłaty tylko tej części faktury, której nie kwestionuje. Strony powinny dołożyć wszelkich starań, aby rozstrzygnąć wszelkie rozbieżności związane z zakwestionowaną fakturą  w terminie umożliwiającym jej szybką zapłatę przez ASA, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania faktury przez ASA. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń ASA, bieg terminu zapłaty rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Zleceniodawcę faktury korygującej. W przypadku, gdy powyższym terminie rozbieżności nie zostaną rozstrzygnięte, Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień wynikających z niniejszej Umowy oraz przepisów prawa.
 4. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez ASA, Dostawcy przysługują odsetki ustawowe.
 5. Prawo własności do Towarów przechodzi na ASA z chwilą ich odbioru przez ASA.
 
 

§ 6

[ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON]

 
 1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań zgodnie z niniejszymi OWD oraz przepisami prawa polskiego.
 2. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, o ile wykaże, że było to wynikiem działania siły wyższej.
 3. Przez „siłę wyższą” Strony rozumieją każde zdarzenie, którego nie można było przewidzieć lub którego skutkom nie można było zapobiec przy zachowaniu szczególnej staranności wymaganej przy profesjonalnym świadczeniu usług, na którego zaistnienie żadna ze Stron nie miała wpływu i któremu Strony nie mogły się przeciwstawić działając ze szczególną starannością. Zdarzeniami siły wyższej w myśl niniejszych OWD są w szczególności: strajk, klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne i inne zdarzenia sił przyrody, których natężenie odbiega od przeciętnej skali w danym okresie i które uniemożliwiają realizację usług.
 4. Wygaśnięcie Umowy zawartej na podstawie niniejszych OWD nie zwalnia Stron z obowiązku wykonania swoich zobowiązań przewidzianych w OWD i obowiązujących przepisach prawnych.
 
 

§ 7

[TAJEMNICA POUFNOŚCI, DANE OSOBOWE ORAZ PRAWA AUTORSKIE]

 
 1. Każda ze Stron zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy wszelkich Informacji poufnych, które otrzymała od drugiej Strony w związku z zawarciem Umowy na podstawie niniejszym OWD. Obowiązek ten dotyczy w szczególności, przestrzegania zasady stanowiącej, że żadna ze Stron bez pisemnej zgody drugiej Strony nie będzie rozpowszechniać, kopiować ani ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących współpracy, a w szczególności interesów stron chronionych przepisami prawa, podejmie stosowne przedsięwzięcia niezbędne do zapewnienia ochrony informacji i ich źródeł zarówno w całości, jak i poszczególnych kwestii.
 2. Wymienione powyżej wymogi nie będą miały zastosowania odnośnie Informacji przekazywanych przez Strony, które:
a)    są opublikowane, znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień Umowy;
b)    zostały przekazane przez osobę trzecią, bez naruszania przepisów prawa i jakichkolwiek zobowiązań o ich nie ujawnianiu w stosunku do strony Umowy;
c)    zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią zgodą drugiej Strony.
 
 1. W przypadku, gdy w związku z wykonaniem Umowy niezbędne jest przetwarzanie przez Dostawcę danych osobowych, których administratorem jest ASA, Umowa będzie stanowiła umowę o powierzeniu Dostawcy przez ASA przetwarzania przedmiotowych danych osobowych, do której zastosowanie znajdą postanowienia niniejszych OWD. Na żądanie ASA, Dostawca zobowiązany będzie do zawarcia z ASA odrębnej umowy precyzującej prawa i obowiązki Stron w tym zakresie.
 2. Dostawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu należytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z zawarcia Umowy oraz w zakresie, w jakim należyte wykonanie Umowy byłoby niemożliwe bez przetwarzania danych osobowych. Dostawca zobowiązany jest do przestrzegania oraz do przedsięwzięcia środków zabezpieczających dane osobowe, zgodnie z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa polskiego. W zakresie przestrzegania tych przepisów, Dostawca odpowiada jak administrator danych.
 3. Dostawca oświadcza, że wszelkie prawa (w szczególności prawa autorskie i prawa własności przemysłowej) do wszelkich materiałów przekazywanych Dostawcy przez ASA, w szczególności prawa do Projektu, przysługiwać będą wyłącznie ASA i zostaną wykorzystane przez Dostawcę wyłącznie w celu należytego wykonania Zamówienia.
 4. Dostawca oświadcza, że dostarczone Towary są wolne od wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu  naruszenia patentu, wzoru, znaku towarowego, praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich. Dostawca ponosi odpowiedzialność, zwalnia i zabezpieczy ASA przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, zobowiązaniami, stratami, szkodami, kosztami wynikającymi lub mogącymi wyniknąć w związku z naruszeniem praw osób trzecich w wyniku dostarczenia Towarów.
 

§ 8

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 
 1. Prawem właściwym dla niniejszych OWD jest prawo polskie. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWD zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie spory powstałe na tle obowiązywania niniejszych OWD podlegają jurysdykcji sądów polskich, a właściwym miejscowo będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby ASA.
 3. Niniejsze OWD obowiązują od dnia 01 sierpnia 2016 r. i są opublikowane na stronie internetowej www.amica.com.pl, jak również dostępne w siedzibie ASA we Wronkach, ul. Mickiewicza 52. ASA oświadcza, że wszelkie zmiany niniejszych OWD, będą obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 (czternastu) dni od ich opublikowania na stronach www.amica.pl i zobowiązuje się każdorazowo umieścić na tych stronach informację o dacie, od której obowiązują zmiany.
 4. Niniejsze OWD sporządzone zostały w 2 wersjach językowych: polskiej, angielskiej. W przypadku niejasności, obowiązuje polska wersja językowa.