ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU AMICA.PL

Regulamin serwisu internetowego amica.pl
 
1. Postanowienia wstępne
1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego prowadzonego pod adresem https://www.amica.pl („Serwis”) przez Amica S.A. z siedzibą we Wronkach ul. Mickiewicza 52 (kod pocztowy: 64-510 Wronki), wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000017514, o kapitale zakładowym wynoszącym 15 550 540 zł, opłaconym w całości, posługującą się NIP 763-000-34-98 („Spółka”).
1.2. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu.
1.3. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa, sprzecznie z niniejszym Regulaminem lub niezgodnie z dobrymi obyczajami, a w szczególności zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 
2. Prawa autorskie i inne prawa na dobrach niematerialnych
2.1. Przesyłając Spółce za pośrednictwem Serwisu lub poczty elektronicznej jakiekolwiek materiały użytkownik oświadcza, że nie naruszają one praw osób trzecich ani dobrych obyczajów, a Spółce zezwala on na ich opublikowanie w Serwisie, rozsyłanie pocztą elektroniczną lub wydanie drukiem.
2.2. Wszelkie prawa związane z Serwisem należące do Spółki są zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie materiałów zawartych w Serwisie jest zabronione, chyba że konkretny materiał został wyraźnie oznaczony inaczej. Zakazane jest usuwanie informacji o prawach autorskich i innych prawach na dobrach niematerialnych jak na przykład prawa do znaków towarowych.
 
3. Dane osobowe
3.1. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu wymaga podania danych użytkownika lub dodatkowo rejestracji użytkownika poprzez założenie konta („Konto”). W przypadku zmiany podanych danych użytkownik jest zobowiązany poinformować Spółkę o tej zmianie, w tym dokonując ich aktualizacji w Serwisie.
3.2. Spółka jest administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu przetwarzanych w celu prowadzenia Serwisu. Osoba, której dane dotyczą może wyrazić dodatkową, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych przez Spółkę lub inne podmioty, a także na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
3.3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.
 
4. Wymagania techniczne
4.1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:
a) Przeglądarka IE7+ Firefox 3,5 +, Chrome 5 + Opera 11 +,
b) Systemy operacyjne MS Windows, Mac OS X,
c) Włączona obsługa JavaScript, plugin Adobe FlashPlayer w wersji 9+.
 
5. Reklamacje
5.1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zasad korzystania z Serwisu, użytkownik proszony jest o kontakt pod adresem: kontakt@amica.com.pl.
5.2. Użytkownicy Serwisu mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Serwisu pisemnie, listem poleconym na adres: VMR Sp. z o.o. NEW MEDIA AGENCY, ul. Bednarska 1, 60-571 Poznań, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją. 
5.3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 
a) oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją); 
b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
5.4. Spółka rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Spółkę. O ich rezultacie Spółka niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację na adres podany w zgłoszeniu. 
5.5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają którejkolwiek z danych wymienionych w ust. 5.2. powyżej lub zostały wniesione po upływie terminu wskazanego w ust. 5.1.
 
6. Wyłączenia i ograniczenia
6.1. Spółka dokłada starań aby informacje prezentowane w Serwisie były prawidłowe i rzetelne. Jednakże wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie charakter poglądowy i, w razie wątpliwości, nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w Serwisie w dowolnym czasie.
6.2. Spółka nie gwarantuje kompletności, aktualności ani przydatności informacji prezentowanych w Serwisie, ani ich zgodności ze stanem faktycznym. W szczególności, pomimo dołożenia wszelkich starań Spółka nie może zapewnić wierności barw na fotografiach prezentowanych w Serwisie, ponieważ ich wyświetlanie zależy między innymi od ustawień monitora oraz jego rozdzielczości.
6.3. Spółka dokłada starań, aby Serwis był dostępny za pomocą różnych konfiguracji dostępnego na rynku oprogramowania i sprzętu. Spółka nie gwarantuje jednakże, że każda taka konfiguracja umożliwiać będzie korzystanie z Serwisu. Ponadto, korzystanie z całości lub części Serwisu może wymagać szczególnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu.
6.4. Spółka informuje, że korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej takich jak Serwis lub poczta elektroniczna nie gwarantuje poufności przesyłanych danych, ani braku innych zagrożeń takich jak wirusy komputerowe.
 
 
 
 

Ochrona danych osobowych

W ramach kontaktu z Infolinią przedstawimy Tobie informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz skrócić czas oczekiwania na rozmowę z naszym konsultantem, prosimy o zapoznanie się z odpowiednią ze względu na cel Twojej rozmowy informacją – zamieszczoną pod poniższymi linkami:
Zamknij