Ogólne Warunki Współpracy

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy (dalej zwane: „OWW”) regulują ogólne zasady współpracy i zawierania umów pomiędzy Spółkami z Grupy Amica a kontrahentami (dalej: „Usługodawca”) w zakresie usług świadczonych na rzecz Spółek z Grupy Amica.
 2. Przez „Spółkę z Grupy Amica” należy rozumieć odpowiednio:

a) spółkę Amica S.A. z siedzibą we Wronkach, ul. Mickiewicza 52 (64-510 Wronki), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000017514, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 15.550.540 zł, opłaconym w całości, NIP: 763-000-34-98, REGON: 570107305, albo

b) spółkę Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Bułgarskiej 17, 60-320 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373563 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 241.541.000,00 zł,  NIP 5272645162, REGON 142740238, albo

c) inną spółkę należącą w dniu zawierania Umowy do grupy kapitałowej - w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia z dnia 29 września 1994 roku, do której należy Amica S.A.[GWW1] 

 1. Niniejsze OWW mają zastosowanie wyłącznie pomiędzy przedsiębiorcami w rozumieniu Art. 43[1] Kodeksu cywilnego.
 2. Przyjęcie przez Usługodawcę Zlecenia wysłanego przez Spółkę z Grupy Amica skutkuje zawarciem Umowy na warunkach wskazanych w niniejszych OWW (z tą spółką). W szczególności do treści stosunków pomiędzy Usługodawcą a Spółką z Grupy Amica nie mają zastosowania wzorce umów stosowane przez Usługodawcę. Wyłączenie, rozszerzenie oraz jakiekolwiek zmiany OWW mogą wynikać jedynie z postanowień odrębnie zawartej umowy pomiędzy Spółką z Grupy Amica i Usługodawcą.
 3. Dostawca oświadcza, że zapoznał się z aktualną treścią OWW opublikowanych na stronie www.amica.com.pl oraz że je akceptuje.


§ 2 [DEFINICJE]

 1. Usługi – na potrzeby niniejszych OWW przyjmuje się, że są to wszelkie usługi wykonywane na rzecz Spółki z Grupy Amica, w sposób jednorazowy lub periodyczny, niebędące sprzedażą rzeczy, szczegółowo wymienione w treści Zlecenia;
 2. Usługodawca – strona zawierająca umowę ze Spółką z Grupy Amica w zakresie świadczenia Usług;
 3. Umowa – treść stosunków prawnych łączących daną Spółkę z Grupy Amica i Usługodawcę na podstawie OWW;
 4. Strony – Spółka z Grupy Amica – która zawarła Umowę oraz Usługodawca;
 5. Zlecenie – zlecenie złożone w formie i o treści wskazanej w OWW;
 6. Informacje poufne – wszelkie informacje cenowe, techniczne, technologiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące Spółki z Grupy Amica która zawarła Umowę lub Usługodawcy, otrzymane przez Usługodawcę lub Spółkę z Grupy Amica w trakcie współpracy niezależnie od form przekazania tych informacji i ich źródeł.

§ 3 [ZLECENIE ORAZ WARUNKI USŁUG]

 1. Do zawarcia Umowy pomiędzy daną Spółką z Grupy Amica a Usługodawcą dochodzi z chwilą przyjęcia przez Usługodawcę Zlecenia przesłanego przez tę spółkę. Jakiekolwiek dodatkowe warunki, zastrzeżenia, czy zmiany określone w przyjęciu Zlecenia uważa się za nieskuteczne, chyba, że zostaną one wyraźnie zaakceptowane przez Spółkę z Grupy Amica.
 2. Wszelkie oświadczenia Stron składane przed złożeniem Zlecenia przez Spółkę z Grupy Amica i jego przyjęciem przez Usługodawcę, uważane są za zaproszenie do zawarcia umowy i nie wywierają skutku prawnego dopóki nie zostaną przyjęte w sposób określony w § 3.
 3. Strony oświadczają, że osoby składające oświadczenia woli w imieniu Stron, np. w formie Zlecenia, są uprawnione do składania takich oświadczeń w ich imieniu.
 4. Zlecenia składane będą w formie elektronicznej, faksem lub w innej uzgodnionej przez Strony formie, na adres wskazany przez Usługodawcę. W przypadku zmiany adresu elektronicznego lub numeru faksu oraz innych danych adresowych, Usługodawca zobowiązany jest poinformować Spółkę z Grupy Amica o tym fakcie w terminie 7 (siedmiu) dni przed planowaną zmianą.
 5. Zlecenia uważa się za przyjęte, jeżeli zostało potwierdzone przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od wysłania Zlecenia przez  Spółkę z Grupy Amica. Po upływie tego terminu, Spółka z Grupy Amica nie jest związana treścią Zlecenia.
 6. Zlecenie będzie obejmować dane dotyczące:

a) rodzaju i zakresu zlecanych Usług,

b) wynagrodzenia, miejsca i terminu realizacji Usługi,

c) warunków świadczenia Usług,

d) inne istotne elementy Zlecenia.

 1. Jeżeli Strony inaczej nie postanowią, wynagrodzenie Usługodawcy obejmuje także zwrot wydatków oraz wszelkich innych kosztów poniesionych przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem Usług.

§ 4 [ZASADY WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE USŁUG]

 1. Usługodawca zapewnia i gwarantuje, że wszystkie Usługi objęte Zleceniem będą świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz, że posiada wszelkie niezbędne licencje, certyfikaty lub inne dokumenty umożliwiające świadczenie Usług. Usługodawca oświadcza nadto, że na dzień zawarcia Umowy posiada ważną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Na żądanie Spółki z Grupy Amica, Usługodawca przedstawi Spółce z Grupy Amica wymagane dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powyższych zobowiązań, w oryginale lub w potwierdzonej przez Usługodawcę za zgodność z oryginałem, kopii.
 2. Usługodawca oświadcza, że jest przedsiębiorcą zarobkowo i profesjonalnie trudniącym się świadczeniem usług objętych Zleceniem, a świadczone Usługi będą najwyższej jakości oraz że dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem, a także zapleczem technicznym, technologicznym i osobowym, gwarantującymi tę jakość.
 3. Usługodawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki z Grupy Amica, pod rygorem nieważności,  powierzyć świadczenia Usług w całości lub w części podmiotowi trzeciemu. W każdym przypadku, Usługodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za osoby, przy pomocy których realizuje Usługi.
 4. Usługodawca zobowiązany jest do udzielenia Spółce z Grupy Amica wszelkich informacji o stanie realizacji Usługi, w szczególności o okolicznościach mogących mieć wpływ na terminową realizację Usługi.
 5. Jeżeli Strony inaczej nie postanowią, Spółce z Grupy Amica przysługuje uprawnienie do zbadania wykonanych Usług celem potwierdzenia ich zgodności z Umową w terminie 30 dni od dnia wykonania danej Usługi, a w przypadku Usług świadczonych w sposób ciągły, w terminie 30 dni od ostatniego dnia danego okresu rozliczeniowego.
 6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług i zawiadomienia o powyższym fakcie Usługodawcę, Usługodawca zobowiązany jest do udzielenia natychmiastowej odpowiedzi Spółce z Grupy Amica nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od dnia zawiadomienia, zawierającej propozycje działań mających na celu należyte wykonanie Usług. Ostateczny wybór propozycji działań należy do Spółki z Grupy Amica, która w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia uzyskania odpowiedzi powiadomi Usługodawcę o swojej decyzji. Skorzystanie lub brak skorzystania przez Spółkę z Grupy Amica z powyższego uprawnienia nie wyłącza odpowiedzialności Usługodawcy, wynikającej z jakichkolwiek innych postanowień łączącego Strony stosunku umownego, jak i obowiązujących przepisów prawa.
 7. Niezależnie od odpowiedzialności odszkodowawczej z innego tytułu, Usługodawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Spółce z Grupy Amica i innym osobom, powstałej w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, nieprawdziwymi oświadczeniami lub gwarancjami.
 8. W przypadku, gdy wykonanie Usługi nie nastąpi w uzgodnionym przez Strony terminie, Spółka z Grupy Amica może według swego wyboru odstąpić od Umowy lub wyznaczyć Usługodawcy dodatkowy termin do jej wykonania pod rygorem odstąpienia od Umowy. W przypadku wykonania tylko części zleconych Usług, Spółce z Grupy Amica będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od pozostałej części Umowy lub odstąpienia od całości Umowy, jeżeli w ocenie Spółki z Grupy Amica  częściowa realizacja Umowy nie będzie miała znaczenia z punktu widzenia celu świadczenia Usług.
 9. Spółce z Grupy Amica będzie przysługiwało prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w razie wystąpienia ważnych powodów, za które w szczególności należy uważać utratę przez Usługodawcę uprawnień koniecznych do wykonania Usługi.
 10. Każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w sytuacji, gdy Usługodawca lub Spółka z Grupy Amica wszczęła postępowanie likwidacyjne.

§ 5 [PŁATNOŚCI]

 1. Jeżeli Strony inaczej nie postanowią, zapłata wynagrodzenia Usługodawcy następować będzie w terminie 30-dni od dnia wykonania Usług, na warunkach określonych w niniejszych OWW.
 2. Zapłata dokonana zostanie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, zawierającej kwotę ustalonego przez Strony wynagrodzenia oraz stawkę podatku VAT, o ile ma zastosowanie.
 3. W przypadku rozbieżności, Spółka z Grupy Amica zastrzega sobie prawo do zapłaty tylko tej części faktury VAT, której nie kwestionuje. Strony powinny dołożyć wszelkich starań, aby rozstrzygnąć wszelkie rozbieżności związane z zakwestionowaną fakturą VAT w terminie umożliwiającym jej szybką zapłatę przez Spółkę z Grupy Amica, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania faktury przez Spółkę z Grupy Amica. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń Spółki z Grupy Amica, bieg terminu zapłaty rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Spółkę z Grupy Amica faktury korygującej. W przypadku, gdy w powyższym terminie rozbieżności nie zostaną rozstrzygnięte, Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień wynikających z niniejszych OWW oraz przepisów prawa.
 4. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Spółkę z Grupy Amica, Usługodawcy przysługują odsetki ustawowe.
 5. Strony postanawiają, że na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości   w terminie do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego, w którym miało miejsce wykonanie Usługi, Usługodawca prześle do Spółki z Grupy Amica pisemne potwierdzenie zgodności salda wzajemnych rozliczeń.

§ 6 [ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON]

 1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań zgodnie z niniejszymi OWW oraz przepisami prawa polskiego.
 2. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, o ile wykaże, że było to wynikiem działania siły wyższej.
 3. Przez „siłę wyższą” Strony rozumieją każde zdarzenie, którego nie można było przewidzieć lub którego skutkom nie można było zapobiec przy zachowaniu szczególnej staranności wymaganej przy profesjonalnym świadczeniu Usług, na którego zaistnienie żadna ze Stron nie miała wpływu i któremu Strony nie mogły się przeciwstawić działając ze szczególną starannością. Zdarzeniami siły wyższej w myśl niniejszych OWW są w szczególności: strajk, klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne i inne zdarzenia sił przyrody, których natężenie odbiega od przeciętnej skali w danym okresie i które uniemożliwiają realizację Usług.
 4. Wygaśnięcie Umowy zawartej na podstawie niniejszych OWW nie zwalnia Stron z obowiązku wykonania swoich zobowiązań przewidzianych w OWW i obowiązujących przepisach prawnych.

§ 7 [TAJEMNICA POUFNOŚCI, DANE OSOBOWE ORAZ PRAWA AUTORSKIE]

 1. Każda ze Stron zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy wszelkich Informacji poufnych, które otrzymała od drugiej Strony w związku z zawarciem Umowy na podstawie niniejszych OWW. Obowiązek ten dotyczy w szczególności, przestrzegania zasady stanowiącej, że żadna ze Stron bez pisemnej zgody drugiej Strony nie będzie rozpowszechniać, kopiować ani ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących współpracy, a w szczególności interesów stron chronionych przepisami prawa, podejmie stosowne przedsięwzięcia niezbędne do zapewnienia ochrony informacji i ich źródeł zarówno w całości, jak i poszczególnych kwestii.
 2. Wymienione powyżej wymogi nie będą miały zastosowania odnośnie Informacji przekazywanych przez Strony, które:

a) są opublikowane, znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień Umowy;

b) zostały przekazane przez osobę trzecią, bez naruszania przepisów prawa i jakichkolwiek zobowiązań o ich nie ujawnianiu w stosunku do strony Umowy;

c) zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią zgodą drugiej Strony.

 1. W przypadku, gdy w związku z wykonaniem Umowy niezbędne jest przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych, których administratorem jest Spółka z Grupy Amica, Umowa będzie stanowiła umowę o powierzeniu Usługodawcy przez Spółkę z Grupy Amica przetwarzania przedmiotowych danych osobowych, do której zastosowanie znajdą postanowienia niniejszych OWW. Na żądanie Spółki z Grupy Amica, Usługodawca zobowiązany będzie do zawarcia ze Spółką z Grupy Amica odrębnej umowy precyzującej prawa i obowiązki Stron w tym zakresie.
 2. Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu należytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z zawarcia Umowy oraz w zakresie, w jakim należyte wykonanie Umowy byłoby niemożliwe bez przetwarzania danych osobowych. Usługodawca zobowiązany jest do przestrzegania oraz do przedsięwzięcia środków zabezpieczających dane osobowe, zgodnie z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa polskiego. W zakresie przestrzegania tych przepisów, Usługodawca odpowiada jak administrator danych.
 3. Usługodawca oświadcza, że wszelkie prawa (w szczególności prawa autorskie i prawa własności przemysłowej) do wszelkich materiałów przekazywanych Usługodawcy przez Spółkę z Grupy Amica, przysługiwać będą wyłącznie Spółce z Grupy Amica i zostaną wykorzystane przez Usługodawcę wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy.

§ 8 [POSTANOWIENIA DODATKOWE]

 1. Usługodawca nie może bez uprzedniej zgody Spółki z Grupy Amica, przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z łączącej Strony Umowy.
 2. Zgoda Spółki z Grupy Amica powinna być wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Usługodawcy nie przysługuje prawo do potrącenia wierzytelności Usługodawcy przeciwko Spółce z Grupy Amica z jakimikolwiek wierzytelnościami Spółki z Grupy Amica przeciwko Usługodawcy.

§ 9 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Wszelkie postanowienia niniejszego OWW należy interpretować zgodnie z ich celem tj. określeniem zasady współpracy i zawierania umów:

a) pomiędzy Amica Handel i Marketing sp. z o.o. a Usługodawcą,

b) pomiędzy Amica S.A. a Usługodawcą,

c) inną spółką należącą w dniu zawierania Umowy do grupy kapitałowej, do której należy Amica S.A. a Usługodawcą.

 1. Po zawarciu Umowy, wskazanie w niniejszym OWW na Spółkę z Grupy Amica nie może być w żadnym razie poczytywane jako wskazanie spółki innej aniżeli Spółka z Grupy Amica będąca stroną Umowy.
 2. Prawem właściwym dla niniejszych OWW jest prawo polskie. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWW zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie spory powstałe na tle obowiązywania niniejszych OWW podlegają jurysdykcji sądów polskich, a właściwym miejscowo będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Spółki z Grupy Amica będącej stroną Umowy.
 4. Niniejsze OWW obowiązują od dnia 01.01.2014 r. i są opublikowane na stronie internetowej www.amica.pl, jak również dostępne w siedzibie Amica S.A. we Wronkach, ul. Mickiewicza 52 oraz Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. Spółki z Grupy Amica oświadczają, że wszelkie zmiany niniejszych OWW będą obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 (czternastu) dni od ich opublikowania na stronach www.amica.pl i zobowiązują się każdorazowo umieścić na tych stronach informację o dacie, od której obowiązują zmiany.
 5. Niniejsze OWW sporządzone zostały w 2 wersjach językowych: polskiej, angielskiej. W przypadku rozbieżności, obowiązuje polska wersja językowa.