Warunki gwarancji

1. [Gwarant] Gwarancji udziela Amica S.A. z siedzibą: 64-510 Wronki, ul. Mickiewicza 52, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000017514, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 15 550 540 zł, opłacony w całości, oraz nr NIP: 763-000-34-98 [dalej „Gwarant”].

2. [Gwarancja] W zakresie i na zasadach przewidzianych w niniejszych Warunkach Gwarancji – Gwarant udziela gwarancji prawidłowego działania sprzętu wyprodukowanego przez Gwaranta, używanego w indywidualnym gospodarstwie domowym, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami używania, określonymi w instrukcji obsługi oraz zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, wynikłych z przyczyn tkwiących w sprzęcie, które zostaną ujawnione i zostaną zgłoszone przed upływem terminu gwarancji [dalej „Gwarancja”].

3. [Termin Gwarancji] Termin Gwarancji wynosi 2 lata od dnia pierwszej sprzedaży sprzętu w obrocie detalicznym, jednak nie dłużej niż 36 miesięcy od daty produkcji sprzętu (data produkcji zakodowana jest w numerze seryjnym sprzętu). W przypadku braku możliwości określenia daty pierwszej sprzedaży w obrocie detalicznym (brak dowodu zakupu) lub wpisu w Karcie Gwarancyjnej jako datę startu gwarancji przyjmuje się datę wynikającą z przesunięcia daty produkcji o 90 dni.

4. [Zakres terytorialny gwarancji] Gwarancja dotyczy wyłącznie sprzętu kupionego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. [Podstawa skorzystania z Gwarancji] Uprawnionym z Gwarancji jest właściciel sprzętu, posiadający niniejszą Kartę Gwarancyjną oraz dowód zakupu sprzętu, przy czym prawidłowe wypełnienie Karty Gwarancyjnej przez sprzedawcę, obejmujące typ i numer fabryczny sprzętu, datę sprzedaży oraz pieczęć i podpis sprzedawcy jest traktowane jako dowód zakupu. Jednak do dokonania zwrotu gotówki za sprzęt (w przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany na wolny od wad) niezbędne jest posiadanie dowodu zakupu w postaci paragonu lub FV. Gwarant nie jest związany jakimikolwiek zmianami dokonanymi bez jego zgody w treści Karty Gwarancyjnej, w szczególności w treści Warunków Gwarancji. Nie dotyczy to jedynie wypełnienia przez sprzedawcę odpowiednimi danymi, przeznaczonych do tego pól Karty Gwarancyjnej.

6. [Zgłoszenie wady] Wystąpienie wady fizycznej sprzętu należy zgłosić telefonicznie do Centrum Serwisowego Gwaranta, pod numerami telefonów: 801-801-800; (67) 25 46 500 lub poprzez przesłanie wypełnionego formularza, zamieszczonego na stronie internetowej Gwaranta: www.amica.pl. W każdym przypadku niezwłocznie po ujawnieniu wady fizycznej oraz przed upływem terminu Gwarancji. Centrum Serwisowe Gwaranta jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 (z wyłączeniem świąt).

7. [Obowiązki Gwaranta] W przypadku wystąpienia wady fizycznej sprzętu objętej Gwarancją oraz jej zgłoszenia przed upływem terminu Gwarancji – Gwarant dokona bezpłatnej naprawy sprzętu. Jeżeli wady nie można usunąć lub koszty związane z naprawą są niewspółmierne do wartości sprzętu lub naprawa jest szczególnie utrudniona, wówczas Gwarant, według swego wyboru, dokona wymiany sprzętu albo zwrotu całości, lub odpowiedniej części ceny sprzętu.

8. [Dostarczenie / udostępnienie sprzętu] Uprawniony zobowiązany jest udostępnić sprzęt Gwarantowi w uzgodnionym terminie, w miejscu jego używania. Sprzęt do zabudowy meblowej powinien być udostępniony do naprawy przez Uprawnionego w sposób umożliwiający bezpośrednie przystąpienie do jego naprawy przez pracownika Serwisu Amica. Sprzęt wolnostojący, którego wymiary i masa na to pozwalają (drobny sprzęt AGD), w celu przyspieszenia obsługi, uprawniony po uzgodnieniu z Gwarantem może dostarczyć do wskazanego punktu serwisowego Gwaranta.

9. [Naprawa w miejscu używania sprzętu] Po telefonicznym uzgodnieniu terminu naprawy Uprawniony otrzyma potwierdzenie terminu oraz nr zlecenia wizyty technika (SMS) wraz ze wskazaniem uzgodnionego przedziału godzinowego (okno 3 godzinne). W razie, gdyby po uzgodnieniu terminu okazało się, że Uprawniony nie może udostępnić sprzętu w uzgodnionym czasie (np. z uwagi na nieobecność w domu), powinien nie później niż na 4 godziny przed początkiem planowanej wizyty) zgłosić tę okoliczność na infolinię 801801800 lub 67 2546 500 celem odwołania dotychczasowego terminu (z odwołaniem do nr zlecenia).

W razie nieobecności Uprawnionego lub nieudostępnienia sprzętu w umówionym terminie z innych przyczyn, jeżeli wiązać się będzie to z koniecznością wizyty technika w innym terminie, Gwarant uprawniony będzie do obciążenia Uprawnionego kosztami dojazdu technika w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych). Z powyższych względów Gwarant uprasza o rozsądne umawianie terminów napraw sprzętu i reagowanie w razie wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie naprawy gwarancyjnej.

10. [Termin wykonania obowiązków Gwaranta] Gwarant wykona swoje obowiązki w terminie 14 dni od dnia – odpowiednio – dostarczenia albo udostępnienia mu sprzętu przez Uprawnionego. W uzasadnionych przypadkach z uwagi na konieczność pozyskania odpowiednich komponentów termin naprawy może ulec wydłużeniu, jednak nie więcej niż do 30 dni licząc od daty zgłoszenia. W wyjątkowych sytuacjach, gdy wada nie ma wpływu na funkcjonowanie sprzętu, dopuszczalne jest przekroczenie 30 dniowego terminu opisanego powyżej, jednak nie więcej niż o kolejnych 30 dni. Naprawy wykonywane są w godzinach pracy Serwisu Amica.

11. [Wymóg specjalistycznej instalacji] Wyroby elektryczne z wyjątkiem wyposażonych fabrycznie w sznur przyłączeniowy do instalacji jednofazowej wymagają podłączenia do instalacji elektrycznej przez instalatora posiadającego wymagane prawem uprawnienia.

Wyroby gazowe wymagają podłączenia do instalacji gazowej przez instalatora posiadającego wymagane prawem uprawnienia. Wyżej wymienione czynności należy potwierdzić podpisem i pieczęcią w Karcie Gwarancyjnej. Naruszenie, wymogu przewidzianego powyżej, powoduje wygaśnięcie Gwarancji. Koszt podłączenia ponosi użytkownik.

12. [Wyłączenia z Gwarancji] Zgodnie z punktem 2 Warunków Gwarancji, Gwarancja obejmuje jedynie wady fizyczne, wynikłe z przyczyn tkwiących w sprzęcie. Gwarancja nie obejmuje w szczególności:

1) wad powstałych w wyniku siły wyższej, zdarzeń losowych (np. pożar, wybuch, zalanie, uszkodzenia mechaniczne, przedostanie się do sprzętu zanieczyszczeń lub ciał obcych - do których doszło z przyczyn zewnętrznych, nietkwiących w sprzęcie) oraz działań lub zaniechań uprawnionego z Gwarancji, lub osób, za które uprawniony z Gwarancji odpowiada;

2) wykonania czynności, które zgodnie z instrukcją obsługi powinny być wykonywane przez użytkownika lub na jego koszt, takich jak np. instalacja i podłączenie sprzętu, konserwacja, wymiana sznurów przyłączeniowych, czyszczenie, regulacja sprzętu (ustawienia płomienia oszczędnościowego palników, wymiana dysz), wymiana akcesoriów podlegających okresowej wymianie (np. żarówki, uszczelki, filtry, węże przyłączeniowe) oraz wad wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania czynności, o których mowa w niniejszym podpunkcie;

3) wad powstałych w wyniku używania sprzętu w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, w tym wad powstałych w wyniku: niewłaściwego przechowywania, instalacji niezgodnej z instrukcją obsługi, niedokonania wymaganych przeglądów, niewłaściwej konserwacji, używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;

4) wad wynikłych z uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia), a także korozji, w przypadku eksploatacji sprzętu w warunkach stałego zawilgocenia oraz zalania;

5) elementów ze szkła, plastiku oraz wszelkiego rodzaju przebarwień, odprysków, wgnieceń i innych defektów estetycznych;

6) wad sprzętu używanego poza indywidualnym gospodarstwem domowym, w szczególności w związku z produkcją lub świadczeniem usług, w obiektach użyteczności publicznej, w celu zaspokajania potrzeb zbiorowych, w warunkach umożliwiających niekontrolowany dostęp (np. restauracje, bary, kawiarnie, zakłady gastronomiczne, szkoły, przedszkola, stołówki, domy studenckie, hotele, domy wczasowe itp.);

7) wad wynikłych z samowolnych adaptacji, przeróbek, naruszenia plomb lub innych zabezpieczeń sprzętu lub jego części oraz innych samowolnych ingerencji w sprzęt niezgodnych z instrukcją obsługi.

13. [Odmowa uwzględnienia zgłoszenia] W przypadku braku podstaw do uwzględnienia dokonanego zgłoszenia na podstawie Gwarancji (w szczególności z uwagi na: niestwierdzenie wady, zaistnienie przypadku nieobjętego Gwarancją, upływ terminu Gwarancji, wygaśnięcie Gwarancji), Gwarant poinformuje zgłaszającego o nieuwzględnieniu zgłoszenia oraz uzasadni swoje stanowisko.

14. [Stosunek gwarancji do rękojmi] Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

15. [Odesłanie] W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszych Warunków Gwarancji – do Gwarancji stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dziennik Ustaw rok: 2014, pozycja: 121 z późniejszymi zmianami) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

16. [Ochrona danych osobowych] Administratorem danych osobowych Uprawnionego jest „Amica S.A.” z siedzibą we Wronkach przy ul. Mickiewicza 52 (64 – 510 Wronki). Dane osobowe przetwarzanie będą w celu wykonania umowy gwarancji. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.