Ochrona danych osobowych

Witamy w Centrum Obsługi Klienta Amica.

Szanowni Klienci dla zapewnienia najwyższej jakości usług rozmowy są rejestrowane. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na nagrywanie prosimy o rozłączenia się i kontakt przez odpowiedni formularz znajdujący się na stronie amica.pl w zakładce „Wsparcie”

W przypadku zgłoszenia naprawy sprzętu lub konsultacji na temat sprzętu prosimy o uprzednie przygotowanie karty gwarancyjnej bądź numeru seryjnego wyrobu.

Prosimy o wskazanie celu Państwa kontaktu i jego potwierdzenie:

 • W przypadku zgłoszenia naprawy w ramach udzielonej przez Amica gwarancji, prosimy o wciśnięcie numeru 1
 • W przypadku woli zlecenia naprawy pogwarancyjnej albo pozyskania drogą telefoniczną informacji o ofercie handlowej Centrum Serwisowego, w tym dotyczących usługi montażu/przyłączenia sprzętu, przeglądu, wykupienia dodatkowej gwarancji, a także zamówienia innych usług i produktów z oferty Centrum Serwisowego, prosimy o wciśnięcie numeru 2.

1. W przypadku wyboru opcji 1 (Naprawa w ramach Gwarancji)

Klauzula umożliwiająca pomięcie informacji

W celu dopełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, za chwilę przedstawimy stosowną informację. Jeżeli chciałbyś pominąć informację dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych i połączyć się bezpośrednio z konsultantem, gdyż wcześniej zapoznałeś się z informacją zamieszczoną w pkt. 16 Karty Gwarancji albo dzwonisz kolejny raz i odsłuchałeś już wcześniej przedmiotowa informację, prosimy o wciśnięcie numeru [***].

W przypadku nieskorzystania przez Uprawnionego z ww. możliwości pominięcia obowiązku informacyjnego:

 1. Amica S.A. we Wronkach informuje, iż w związku z dokonywanym przez Państwa zgłoszeniem roszczeń z tytułu gwarancji, administratorem Państwa danych osobowych jako uprawnionego z gwarancji są następujące spółki z grupy kapitałowej Amica S.A. (dalej zwaną Grupą):
  1. Amica Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach, KRS nr 0000017514 – dalej zwana AMICA, oraz
  2. Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS nr 0000373563 – dalej zwana AHiM , oraz
  3. Inteco Business Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS nr 0000325012 – dalej zwana INTECO, a razem z podmiotami wymienionymi powyżej zwani – Współadministratorami.

  W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:

  1. Spółką wiodącą w modelu współadministrowania jest Amica S.A., która jest producentem sprzętu AGD i sprawuje kontrolę nad procesami przetwarzania danych osobowych, identyfikuje ryzyka przetwarzania danych osobowych i adekwatnie do nich wyznacza standardy bezpieczeństwa, zapewniające odpowiednią ochronę dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych w Grupie. W szczególności AMICA jest odpowiedzialna za wykonanie wobec Państwa i obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Państwu wykonywania przysługujących Panu/Pani praw opisanych poniżej. Niezależnie od tego ustalenia może Pan/Pani wykonywać swoje prawa również wobec każdego ze Współadministratorów
  2. AHiM odpowiada za zarządzanie stroną internetową www.amica.pl
  3. INTECO zajmuje się dostarczaniem i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej, nadawaniem/odbieraniem uprawnień do systemów wykorzystywanych przez Współadministratorów, przechowywaniem danych, implementowaniem zabezpieczeń technicznych, obsługą serwerów oraz tworzeniem kopii zapasowych. Spółka odpowiada także za zapewnienie sprzętu komputerowego pracownikom spółek z Grupy.
 2. Współadministratorzy wyznaczyli jeden punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych.
  Jeżeli chcieliby Państwo się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres info.dane@amica.com.pl lub przesłanie listu tradycyjnego na adres:
  Koordynator ds. danych osobowych Amica S.A. ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki z dopiskiem „Dane osobowe”.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów z uwzględnieniem podziału obowiązków wskazanego powyżej:
  1. w celu wykonania umowy gwarancji,
   W przypadku tego celu: (i) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej zwanego „RODO”, (ii) odbiorcami danych są: podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora/Współadministratorów, w szczególności: serwisy autoryzowane Amica, podmioty zapewniające obsługę lub udostępniające systemy teleinformatyczne, inni administratorzy danych osobowych działający we własnym imieniu, w szczególności: podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską; (iii) dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń z gwarancji, (iv) zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, kraj, język komunikacji, faks oraz nadawane przez system Gwaranta numer ID Klienta i numer sprawy,
  2. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w postaci budowania i prowadzenia statystyk dotyczących produktów i usług. W przypadku tego celu: (i) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, (ii) odbiorcami danych są: podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora/Współadministratorów, podmioty zapewniające obsługę lub udostępniające systemy teleinformatyczne, inni administratorzy danych osobowych, w szczególności: podmioty świadczące działalność doradczą (iii) dane osobowe są przetwarzane przez okres 10 lat, (iv) zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, kraj, język komunikacji, faks oraz nadawane przez system
   Gwaranta numer ID Klienta i numer sprawy; (v) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia sprzeciwu – z ważnych przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla wykonania umowy gwarancji. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, do żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w RODO, Mają Państwo również ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają, że przetwarzanie przez Współadministratora narusza przepisy RODO.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, a w oparciu o Państwa dane osobowe Współadministratorzy nie będą podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji.

2. W przypadku wyporu opcji 2 (zlecenie naprawy pogwarancyjnej albo pozyskanie informacji o ofercie handlowej Centrum Serwisowego, w tym dotyczących usługi montażu/przyłączenia sprzętu, przeglądu, wykupienia dodatkowej gwarancji, a także zamówienia usług i produktów z oferty Centrum Serwisowego)

W celu dopełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, za chwilę przedstawimy stosowną informację. Jeżeli chciałbyś pominąć informację dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych i połączyć się bezpośrednio z konsultantem, gdyż wcześniej zapoznałeś się z informacją zamieszczoną na stronie internetowej amica.pl w zakładce Wsparcie - Infolinia albo dzwonisz kolejny raz i odsłuchałeś już wcześniej przedmiotową informację, prosimy o wciśnięcie numeru [***].

W przypadku nieskorzystania przez Uprawnionego z ww. możliwości pominięcia obowiązku informacyjnego:

 1. W związku z zamiarem pozyskania przez Państwa informacji o warunkach naprawy pogwarancyjnej albo pozyskania informacji o ofercie handlowej Centrum Serwisowego, w tym dotyczących usługi montażu/przyłączenia sprzętu, przeglądu, wykupienia dodatkowej gwarancji, a także możliwego zamówienia usług i produktów z oferty Centrum Serwisowego, Amica S.A. we Wronkach informuje, iż administratorem Państwa danych osobowych jako są następujące spółki z grupy kapitałowej Amica S.A. (dalej zwaną Grupą):
  1. Amica Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach, KRS nr 0000017514 – dalej zwana AMICA, oraz
  2. Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS nr 0000373563 – dalej zwana AHiM , oraz
  3. Inteco Business Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS nr 0000325012 – dalej zwana INTECO, a razem z podmiotami wymienionymi powyżej zwani – Współadministratorami.

  W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:

  1. Spółką wiodącą w modelu współadministrowania jest Amica S.A., która jest producentem sprzętu AGD i sprawuje kontrolę nad procesami przetwarzania danych osobowych, identyfikuje ryzyka przetwarzania danych osobowych i adekwatnie do nich wyznacza standardy bezpieczeństwa, zapewniające odpowiednią ochronę dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych w Grupie. W szczególności AMICA jest odpowiedzialna za wykonanie wobec Państwa i obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Państwu wykonywania przysługujących Panu/Pani praw opisanych poniżej. Niezależnie od tego ustalenia może Pan/Pani wykonywać swoje prawa również wobec każdego ze Współadministratorów.
  2. AHiM odpowiada za zarządzanie stroną internetową www.amica.pl;
  3. INTECO zajmuje się dostarczaniem i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej, nadawaniem/odbieraniem uprawnień do systemów wykorzystywanych przez Współadministratorów, przechowywaniem danych, implementowaniem zabezpieczeń technicznych, obsługą serwerów oraz tworzeniem kopii zapasowych. Spółka odpowiada także za zapewnienie sprzętu komputerowego pracownikom spółek z Grupy
 2. Współadministratorzy wyznaczyli jeden punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych.
  Jeżeli chcieliby Państwo się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres info.dane@amica.com.pl lub przesłanie listu tradycyjnego na adres:
  Koordynator ds. danych osobowych Amica S.A. ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki z dopiskiem „Dane osobowe”.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów z uwzględnieniem podziału obowiązków wskazanego powyżej:
  1. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów w postaci przedstawienia informacji o produktach i usługach Centrum Serwisowego w oparciu o otrzymane od Państwa informacje i zapytania.
   W przypadku tego celu: (i) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej zwanego „RODO”, (ii) odbiorcami danych są: podmioty obsługujące system informatyczny, w którym przetwarzane są dane osobowe, (iii) dane osobowe są przetwarzane przez okres 6 miesięcy od ich zebrania, (iii) zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, kraj, faks, (iv) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia sprzeciwu – z ważnych przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.
  2. w celu podjęcia niezbędnych działań na Państwa prośbę, przed zawarciem umowy na wybraną przez Państwa usługę lub produkt oferowany przez Centrum Serwisowe
   W przypadku tego celu: (i) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, (ii) odbiorcami danych są: podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora/Współadministratorów, w szczególności: serwisy autoryzowane Amica, podmioty zapewniające obsługę lub udostępniające systemy teleinformatyczne, inni administratorzy danych osobowych działający we własnym imieniu, w szczególności: podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską (iii) dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, (iv) ) zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, kraj, język komunikacji, faks oraz nadawane przez system Gwaranta numer ID Klienta i numer spraw ,
  3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w postaci budowania i prowadzenia statystyk dotyczących produktów i usług. W przypadku tego celu: (i) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, (ii) odbiorcami danych są: podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora/Współadministratorów, podmioty zapewniające obsługę lub udostępniające systemy teleinformatyczne, inni administratorzy danych osobowych, w szczególności: podmioty świadczące działalność doradczą (iii) dane osobowe są przetwarzane przez okres 10 lat, (iv) zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, kraj, język komunikacji, faks oraz nadawane przez system Gwaranta numer ID Klienta i numer sprawy; (v) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia sprzeciwu – z ważnych przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla wykonania zawieranej z Państwem umowy. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, do żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w RODO. Mają Państwo również ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają, że przetwarzanie przez Współadministratorów danych narusza przepisy RODO, a także do wniesienia sprzeciwu – w wypadkach opisanych w pkt. 3 lit. a i c powyżej.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, a w oparciu o Państwa dane osobowe Współadministratorzy nie będą podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji.