1) Amica S.A. we Wronkach informuje, iż w związku z dokonywanym przez Państwa zgłoszeniem roszczeń z tytułu gwarancji, administratorem Państwa danych osobowych jako uprawnionego z gwarancji są następujące spółki z grupy kapitałowej Amica S.A. (dalej zwaną Grupą):

a) Amica Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach, KRS nr 0000017514 – dalej zwana AMICA, oraz

b) Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS nr 0000373563 – dalej zwana AHiM , oraz

c) Inteco Business Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS nr 0000325012 – dalej zwana INTECO, a razem z podmiotami wymienionymi powyżej zwani – Współadministratorami.

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:

a) Spółką wiodącą w modelu współadministrowania jest Amica S.A., która jest producentem sprzętu AGD i sprawuje kontrolę nad procesami przetwarzania danych osobowych, identyfikuje ryzyka przetwarzania danych osobowych i adekwatnie do nich wyznacza standardy bezpieczeństwa, zapewniające odpowiednią ochronę dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych w Grupie. W szczególności AMICA jest odpowiedzialna za wykonanie wobec Państwa i obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Państwu wykonywania przysługujących Panu/Pani praw opisanych poniżej. Niezależnie od tego ustalenia może Pan/Pani wykonywać swoje prawa również wobec każdego ze Współadministratorów. b) AHiM odpowiada za zarządzanie stroną internetową www.amica.pl;

c) INTECO zajmuje się dostarczaniem i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej, nadawaniem/odbieraniem uprawnień do systemów wykorzystywanych przez Współadministratorów, przechowywaniem danych, implementowaniem zabezpieczeń technicznych, obsługą serwerów oraz tworzeniem kopii zapasowych. Spółka odpowiada także za zapewnienie sprzętu komputerowego pracownikom spółek z Grupy.

 

2) Współadministratorzy wyznaczyli jeden punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych.

Jeżeli chcieliby Państwo się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres info.dane@amica.com.pl lub przesłanie listu tradycyjnego na adres:

Koordynator ds. danych osobowych Amica S.A. ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki z dopiskiem „Dane osobowe”.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów z uwzględnieniem podziału obowiązków wskazanego powyżej:

a) w celu wykonania umowy gwarancji,

W przypadku tego celu: (i) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej zwanego „RODO”, (ii) odbiorcami danych są: podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora/Współadministratorów, w szczególności: serwisy autoryzowane Amica, podmioty zapewniające obsługę lub udostępniające systemy teleinformatyczne, inni administratorzy danych osobowych działający we własnym imieniu, w szczególności: podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską; (iii) dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń z gwarancji, (iv) zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię,

nazwisko, adres, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, kraj, język komunikacji, faks oraz nadawane przez system Gwaranta numer ID Klienta i numer sprawy,

b) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w postaci budowania i prowadzenia statystyk dotyczących produktów i usług. W przypadku tego celu: (i) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, (ii) odbiorcami danych są: podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora/Współadministratorów, podmioty zapewniające obsługę lub udostępniające systemy teleinformatyczne, inni administratorzy danych osobowych, w szczególności: podmioty świadczące działalność doradczą (iii) dane osobowe są przetwarzane przez okres 10 lat, (iv) zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, kraj, język komunikacji, faks oraz nadawane przez system Gwaranta numer ID Klienta i numer sprawy; (v) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia sprzeciwu – z ważnych przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją

4) Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla wykonania umowy gwarancji. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, do żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w RODO, Mają Państwo również ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają, że przetwarzanie przez Współadministratora narusza przepisy RODO.

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, a w oparciu o Państwa dane osobowe Współadministratorzy nie będą podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji.