1) W związku z zamiarem pozyskania przez Państwa informacji o warunkach naprawy pogwarancyjnej albo pozyskania informacji o ofercie handlowej Centrum Serwisowego, w tym dotyczących usługi montażu/przyłączenia sprzętu, przeglądu, wykupienia dodatkowej gwarancji, a także możliwego zamówienia usług i produktów z oferty Centrum Serwisowego, Amica S.A. we Wronkach informuje, iż administratorem Państwa danych osobowych jako są następujące spółki z grupy kapitałowej Amica S.A. (dalej zwaną Grupą):

a) Amica Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach, KRS nr 0000017514 – dalej zwana AMICA, oraz

b) Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS nr 0000373563 – dalej zwana AHiM , oraz

c) Inteco Business Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS nr 0000325012 – dalej zwana INTECO, a razem z podmiotami wymienionymi powyżej zwani – Współadministratorami.

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:

a) Spółką wiodącą w modelu współadministrowania jest Amica S.A., która jest producentem sprzętu AGD i sprawuje kontrolę nad procesami przetwarzania danych osobowych, identyfikuje ryzyka przetwarzania danych osobowych i adekwatnie do nich wyznacza standardy bezpieczeństwa, zapewniające odpowiednią ochronę dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych w Grupie. W szczególności AMICA jest odpowiedzialna za wykonanie wobec Państwa i obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Państwu wykonywania przysługujących Panu/Pani praw opisanych poniżej. Niezależnie od tego ustalenia może Pan/Pani wykonywać swoje prawa również wobec każdego ze Współadministratorów. b) AHiM odpowiada za zarządzanie stroną internetową www.amica.pl;

c) INTECO zajmuje się dostarczaniem i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej, nadawaniem/odbieraniem uprawnień do systemów wykorzystywanych przez Współadministratorów, przechowywaniem danych, implementowaniem zabezpieczeń technicznych, obsługą serwerów oraz tworzeniem kopii zapasowych. Spółka odpowiada także za zapewnienie sprzętu komputerowego pracownikom spółek z Grupy.

 

2) Współadministratorzy wyznaczyli jeden punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych.

Jeżeli chcieliby Państwo się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres info.dane@amica.com.pl lub przesłanie listu tradycyjnego na adres:

Koordynator ds. danych osobowych Amica S.A. ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki z dopiskiem „Dane osobowe”.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów z uwzględnieniem podziału obowiązków wskazanego powyżej:

a) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów w postaci przedstawienia informacji o produktach i usługach Centrum Serwisowego w oparciu o otrzymane od Państwa informacje i zapytania.

W przypadku tego celu: (i) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej zwanego „RODO”, (ii) odbiorcami danych są: podmioty obsługujące system informatyczny, w

którym przetwarzane są dane osobowe, (iii) dane osobowe są przetwarzane przez okres 6 miesięcy od ich zebrania, (iii) zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, kraj, faks, (iv) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia sprzeciwu – z ważnych przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

b) w celu podjęcia niezbędnych działań na Państwa prośbę, przed zawarciem umowy na wybraną przez Państwa usługę lub produkt oferowany przez Centrum Serwisowe

W przypadku tego celu: (i) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, (ii) odbiorcami danych są: podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora/Współadministratorów, w szczególności: serwisy autoryzowane Amica, podmioty zapewniające obsługę lub udostępniające systemy teleinformatyczne, inni administratorzy danych osobowych działający we własnym imieniu, w szczególności: podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską (iii) dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, (iv) ) zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, kraj, język komunikacji, faks oraz nadawane przez system Gwaranta numer ID Klienta i numer spraw ,

c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w postaci budowania i prowadzenia statystyk dotyczących produktów i usług. W przypadku tego celu: (i) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, (ii) odbiorcami danych są: podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora/Współadministratorów, podmioty zapewniające obsługę lub udostępniające systemy teleinformatyczne, inni administratorzy danych osobowych, w szczególności: podmioty świadczące działalność doradczą (iii) dane osobowe są przetwarzane przez okres 10 lat, (iv) zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, kraj, język komunikacji, faks oraz nadawane przez system Gwaranta numer ID Klienta i numer sprawy; (v) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia sprzeciwu – z ważnych przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją

4) Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla wykonania zawieranej z Państwem umowy. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, do żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w RODO. Mają Państwo również ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają, że przetwarzanie przez Współadministratorów danych narusza przepisy RODO, a także do wniesienia sprzeciwu – w wypadkach opisanych w pkt. 3 lit. a i c powyżej.

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, a w oparciu o Państwa dane osobowe Współadministratorzy nie będą podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji.