Kodeks Postępowania Dostawcy

Preambuła

 

Amica S.A , zobowiązuje się prowadzić własną działalność w etyczny, zgodny z prawem i społecznie odpowiedzialny sposób.

Podobnego, wynikającego z tych zasad postępowania oczekujemy od wszystkich osób, z którymi Amica S.A. prowadzi transakcje handlowe.

Ponadto, Amica S.A. dąży do ciągłego doskonalenia zrównoważonego charakteru własnej działalności i produktów oraz zachęca swoich dostawców do udziału w tych wysiłkach, poprzez stosowanie zrównoważonych praktyk w ich działaniach.

Kodeks postępowania Dostawców Amica S.A określa wymagania ( zasady), jakich oczekujemy od naszych Dostawców z zakresu przestrzegania praw i przepisów, korupcji i łapówkarstwa, warunków społecznych i warunków pracy, pracy dzieci i środowiska naturalnego.

Naszym celem jest prowadzenie takiej współpracy z naszymi Dostawcami, która zapewnia pełne poszanowanie powyższych wymagań, ponieważ w następstwie dostawcy zastosują ją wobec swoich pracowników, podwykonawców, z którymi współpracują przy dostawie komponentów i usług na rzecz Amica S.A.

 

Zasady

 

 1. Przestrzeganie dobrych praktyk współpracy z Działem Zakupów, procedur i regulaminów.
 2. Przestrzeganie praw człowieka i praw pracowniczych.
 3. Przestrzeganie wszystkich obowiązujących krajowych i międzynarodowych przepisów i regulacji, w tym przepisów Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) przyjęta i proklamowana w dniu 10 grudnia 1948 r.), jak również Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 83 z 30.03.2010), a także wszelkich standardów branżowych i wszelkich innych stosownych przepisów ustawowych.
 4. Przestrzeganie warunków społecznych i warunków pracy.
 5. Dostawcy zobowiązują się przestrzegać praw człowieka oraz traktować ich zgodnością i szacunkiem. W szczególności dotyczy to:
  • Zakaz pracy dzieci – dostawcy w żadnym wypadku nie mogą wykorzystywać pracy dzieci, zgodnie z definicją MOP i Konwencji Narodów Zjednoczonych i/lub zgodnie z prawem krajowym, w zależności od tego które z nich są bardziej rygorystyczne;
  • Wynagrodzenie – Dostawcy musza przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, regulacji i standardów branżowych dotyczących wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych.
  • Godziny pracy – Dostawcy musza przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, regulacji i standardów branżowych dotyczących godzin pracy.
  • Zakaz dyskryminacji - Dostawcy mają obowiązek ściśle przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji, zakazujących dowolnej dyskryminacji podczas procesu rekrutacji i zatrudnienia ze względu na religię, wiek, narodowość, kolor skóry, płeć, orientację seksualną, kondycję fizyczną, stan zdrowia, przekonania polityczne, wyznanie lub w oparciu o inne kryteria, których stosowanie jest zabronione przez prawo.
  • Wolność Zrzeszenia się i Układów Zbiorowych – Dostawcy musza szanować prawa pracowników do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych oraz Układów Zbiorowych Pracy
  • Zdrowie i Bezpieczeństwo – Dostawcy mają obowiązek zapewnić swoim pracownikom bezpieczeństw w miejscu pracy, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, regulacjami i normami branżowymi.
  • Warunki pracy – Dostawcy zagwarantują swoim pracownikom odpowiednie zaplecze robocze, które zapewni co najmniej łatwy dostęp do wody pitnej i urządzeń sanitarnych, bezpieczeństwa pożarowego, pomocy medycznej w nagłych przypadkach oraz odpowiednie oświetlenie i wentylację.
 6. Przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska, rozporządzeń i standardów, w tym takich jak:
  • Obowiązek oczyszczania i odprowadzania ścieków przemysłowych;
  • Kontrola emisji do atmosfery;
  • Recykling;
  • Gospodarka i zarządzania odpadami w tym również odpadami chemicznymi;
  • Pozwoleń środowiskowych i sprawozdawczości dotyczącej wpływu na środowisko;

  Ponadto dostawcy będą przestrzegać wszystkich dodatkowych wymogów środowiskowych, właściwych dla komponentów lub usług świadczonych na rzecz Amica S.A., w tym wymogów specyfikacji komponentów, badań i deklaracji wymaganych przez Amica S.A.

 7. Przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji oraz przeciwdziałania korupcji.
 8. Rzetelność w przygotowywaniu oferty oraz realizacji umowy.
 9. Niezawieranie zmów cenowych.
 10. Nieoferowanie cen dumpingowych.
 11. Nieskładanie ofert w przypadku, braku odpowiedniego potencjału, doświadczenia, kompetencji.
 12. Nieskładanie fałszywych oświadczeń w toku procesu zakupowego.
 13. Niepodejmowanie prób korupcyjnych.
 14. Nieprzekazywanie żadnych korzyści pracownikom Działu Zakupów w celu wywarcia wpływu na ich decyzję w procesie zakupowym.

Pobierz Deklarację Zgodności