REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.AMICA.PL

z dnia 19 marca 2021 roku

 1. Postanowienia wstępne.

  1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem http://www.amica.pl (dalej także „Serwis”) , przez „Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bułgarskiej 17 w Poznaniu (60-320 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373563, o kapitale zakładowym w wysokości 241 536 000,00 PLN, NIP 5272645162, REGON 142740238 (dalej także „Amica” lub „Spółka”), zasady korzystania z Serwisu przez osoby fizyczne (dalej także „Użytkownik”) oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług, a także zasady ochrony danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.

  1.2. Korzystanie z Serwisu odbywa się na podstawie Regulaminu. Regulamin niniejszy znajduje zastosowanie do Serwisu jak i do poszczególnych usług w nim oferowanych, o ile postanowienia szczególne odrębnych regulaminów, nie stanowią inaczej. W przypadku gdy świadczenie danej usługi odbywa się na podstawie uregulowań szczególnych (odrębnego regulaminu), Serwis przed pierwszym udostępnieniem usługi zażąda od Użytkownika zapoznania się z regulaminem i wyrażenia odrębnej zgody na treść regulaminu.

  1.3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

  1.4. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie w Serwisie, w formie, która umożliwia jego uzyskanie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie za pomocą systemu teleinformatycznego.

 2. Prawa autorskie i inne prawa na dobrach niematerialnych.

  2.1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w Serwisie (w tym m.in. nazwy, znaki towarowe, logotypy, kolorystyka, zdjęcia, grafiki, układ witryny, opisy produktów, pliki audio-video itp.) oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią Serwisu przysługują Spółce lub podmiotom, z którymi Spółka zawarła stosowne umowy, i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych lub innymi prawami.

  2.2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. W szczególności, bez upoważnienia udzielonego przez Spółkę w formie pisemnej niedopuszczalne jest rozprowadzanie, przesyłanie, modyfikowanie, zamieszczanie na innych stronach, linkowanie ani wykorzystywanie całości Serwisu lub jakichkolwiek jego części, w tym informacji, danych i materiałów o których mowa w pkt 2.1. dla celów komercyjnych lub publicznych. Zakazane jest także usuwanie informacji o prawach autorskich i innych prawach na dobrach niematerialnych jak na przykład prawa do znaków towarowych.

 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

  3.1. W ramach Serwisu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących usług:

  Usługa Informacyjna – umożliwiająca przeglądanie i odczytywanie, udostępnionych w ramach Serwisu, w tym w ramach Platformy „Moja Amica” informacji m.in. odnośnie produktów marki AMICA, działalności Spółki, odnośnie promocji i innych usług związanych z produktami marki AMICA;

  Usługa Platforma „Moja Amica” – dedykowana dla zarejestrowanych Użytkowników, umożliwiająca w szczególności: rejestrację przez Użytkownika nabytych produktów, zarządzanie Newsletterem, monitorowanie przyjętej reklamacji produktu (z gwarancji „Amica S.A.”), uczestnictwo w ankietach, pobranie ebook’ów;

  Usługa Newsletter – polegająca na przesyłaniu na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej z określoną częstotliwością, treści informacyjnych, handlowych, marketingowych dotyczących produktów i usług Amica, w tym m.in. o nowościach produktowych, aktualnych promocjach, konkursach, jak również o Amica i działalności Amica;

  Usługa „Do pobrania” – polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi pobieranie udostępnionych w Serwisie plików, w szczególności kart produktu, instrukcji obsługi, etykiet energetycznych;

  Usługa Dedykowanych Formularzy:

  Formularz kontaktowy - ogólny – umożliwiający kontaktowanie się z Amica i zadawanie pytań na wybrany przez Użytkownika temat;

  Formularz napraw gwarancyjnych – umożliwiający przesłanie przez Użytkownika zgłoszenia gwarancyjnego dotyczącego nabytego przez Użytkownika produktu marki AMICA za pośrednictwem Serwisu (wyłącznie w oparciu o gwarancję udzieloną przez Amica);

  Formularz napraw pogwarancyjnych – umożliwiający przesłanie przez Użytkownika zapytania dotyczącego problemów z nabytym przez Użytkownika produktem marki AMICA, w odniesieniu do którego upłynęła już gwarancja;

  Formularz dot. części zamiennych – umożliwiający przesłanie przez Użytkownika (i) ogólnego zapytania dotyczącego części zamiennych do produktów marki AMICA, albo (ii) zapytania odnośnie do możliwości i warunków nabycia części zamiennych do produktów marki AMICA;

  Formularz rekrutacyjny – umożliwiający dokonanie zgłaszania na praktyki w Spółce.

(dalej także łącznie jako „Usługi”, a w liczbie pojedynczej jako „Usługa”).

3.2. Umowa o świadczenie Usługi Informacyjnej drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wejścia Użytkownika na stronę www.amica.pl bądź dowolną podstronę Serwisu, i zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia wszystkich stron Serwisu przez Użytkownika.

3.3. W przypadku Usług innych aniżeli wskazana w pkt 3.1. powyżej, Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z danej Usługi, zaś rozwiązana z chwilą zakończenia korzystania przez Użytkownika z danej Usługi, chyba że Regulamin przewiduje inną chwilę zawarcia lub rozwiązania umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną.

3.4. Usługi wskazane w pkt 3.1. świadczone są bezpłatnie, przez całą dobę 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem Newsletter’a, który jest przesyłany cyklicznie.

3.5. Spółka zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia Serwisu lub poszczególnych Usług, celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania zmian w Serwisie/Usługach.

 1. Wymagania techniczne.

  4.1. Korzystanie z Serwisu i Usług świadczonych w ramach Serwisu wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:

  a. Przeglądarka IE, Firefox, Chrome, Opera w wersji najnowszej albo w wersji poprzedzającej najnowszą wersję;

  b. Systemy operacyjne Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS;

  c. Włączona obsługa JavaScript, plugin Adobe FlashPlayer w wersji 9+,HTML5;

  d. Dostęp do sieci Internet;

  e. Skrzynka e-mail - w przypadku Newsletter’a bądź wyrażenia przez Użytkownika woli otrzymania informacji/odpowiedzi za pośrednictwem wiadomości e-mail bądź wyrażenia przez Użytkownika woli otrzymania informacji marketingowych i handlowych od Amica;

  f. Włączona obsługa Cookies i html5 localStorage.

  4.2. W przypadku korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, niespełniających wymagań technicznych określonych w pkt. 4.1 wyżej, Amica nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu i/lub Usług.

 2. Usługa Informacyjna.

  5.1 Amica stwarza możliwość przeglądania, odtwarzania i odczytywania przez Użytkowników informacji i materiałów (w tym m.in. zdjęć, tekstów, grafik, danych, materiałów audio-video itp.) udostępnionych w ramach Serwisu, w szczególności informacji i materiałów o produktach marki AMICA, promocjach, i innych usługach związanych z produktami Amica.

  5.2. Amica dokłada starań, aby informacje prezentowane w Serwisie, w szczególności dotyczące produktów marki AMICA, były prawidłowe i rzetelne. Jednakże wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny, szczegółowe dane techniczne produktów prezentowanych w Serwisie Użytkownik może uzyskać w punktach sprzedaży. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu cywilnego.

  5.3. Pomimo dołożenia wszelkich starań Spółka nie może zapewnić wierności barw na fotografiach prezentowanych w Serwisie, ponieważ ich wyświetlanie zależy między innymi od ustawień monitora oraz jego rozdzielczości.

  5.4. Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, w tym portali społecznościowych, jak również automatycznie przekierowywać do innych stron (np. w przypadku aplikowania do pracy), które to strony nie będą utrzymywane przez Amica. Amica nie odpowiada za treść jakiejkolwiek innej strony internetowej, do której odsyła lub stron embedowanych w Serwisie i nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z korzystania z takich stron.

  5.5. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji i materiałów zawartych w Serwisie w dowolnym czasie.

  5.6. Zakładka „Relacje inwestorskie”, pozwala Użytkownikowi na zapoznanie się ze szczegółowymi danymi dotyczącymi Spółki, w tym dotyczącymi: struktury kapitału, kursu akcji, notowań, raportów okresowych i rocznych, raportów bieżących, kalendarium wydarzeń, oraz regulacji prawnych związanych z działalnością Spółki i jej poszczególnych organów. Spółka informuje jednak, że dane podane w zakładce „Relacje inwestorskie” i na jej podstronach nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług, świadczonych Użytkownikom Serwisu, i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych, w szczególności dane te nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Podane dane nie stanowią również usługi doradztwa finansowego lub udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów, a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej.

 3. Usługa Platforma „Moja Amica”.

  6.1. Platforma „Moja Amica”, zawiera treści i funkcje dedykowane dla zarejestrowanych Użytkowników, w tym w szczególności:

  umożliwia zapoznanie się z informacjami o aktualnościach;

  umożliwia rejestrowanie produktów marki AMICA;

  umożliwia zarządzanie Newsletterem;

  umożliwia przesyłanie formularzy napraw gwarancyjnych (z gwarancji Amica) w oparciu o dane Użytkownika podane w ramach Konta Moja Amica;

  umożliwia monitorowanie przyjętej reklamacji (z gwarancji Amica);

  umożliwia uczestnictwo w akcjach promocyjnych w oparciu o dane Użytkownika podane w ramach Konta Moja Amica;

  umożliwia uczestnictwo w ankietach;

  umożliwia pobieranie ebook’ów zawierających m.in. porady na temat urządzania wnętrz;

  6.2. Procedura rejestracji i aktywacji Konta Moja Amica przebiega w następujący sposób:

  a) w celu utworzenia Konta Moja Amica Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych:

  e-mail Użytkownika,

  numer telefonu Użytkownika (numer telefonu może zostać przypisany tylko do jednego Konta Moja Amica – dana unikalna),

  hasło,

  oraz akceptacji niniejszego Regulaminu,

  b) następnie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika wysyłana jest wiadomość e-mail zawierająca link aktywacyjny,

  c) po kliknięciu w link aktywacyjny Konta Moja Amica Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę umożliwiającą aktywowane konta, w ramach której wymagane będzie podanie kodu weryfikacyjnego przesłanego na numer telefonu Użytkownika. Po wpisaniu prawidłowego kodu weryfikacyjnego Konto Moja Amica zostanie aktywowane, a Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Platformy Moja Amica.

  6.3. Link aktywacyjny wygasa, jeżeli Użytkownik nie dokona aktywacji Konta Moja Amica w okresie 30 dni od otrzymania wiadomości e-mail zawierającej link aktywacyjny. W takim przypadku konieczne jest powtórzenie procesu rejestracji.

  6.4. Po założeniu Konta Moja Amica, Użytkownik może w ustawieniach Konta dobrowolnie podać dodatkowe dane osobowe w postaci: Imię, Nazwisko, Adres, Kod pocztowy, Miejscowość.

  6.5. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje z chwilą skutecznej aktywacji Konta Moja Amica.

  6.6. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Platformy Moja Amica usuwając Konto Moja Amica. Usunięcie konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

  6.7. Użytkownik obowiązany jest zabezpieczyć należące do niego hasło dostępu do Konta Moja Amica przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

  6.8. W przypadku usunięcia Konta Moja Amica wszystkie dane Użytkownika w tym dane osobowe zostają usunięte. Konto Moja Amica raz usunięte nie może być przywrócone.

  6.9. Z jednego adresu IP możliwe jest założenie nie więcej niż 10 Kont Moja Amica.

 4. Usługa Newsletter.

  7.1. Newsletter zawiera treści informacyjne, handlowe, marketingowe, dotyczące produktów i usług Amica, w tym m.in. o nowościach produktowych, aktualnych promocjach, konkursach, jak również o Spółce i działalności Spółki.

  7.2. Newsletter przesyłany jest przez Spółkę z określoną częstotliwością w formie wiadomości e-mail na udostępniony Spółce przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

  7.3. Użytkownik może zarejestrować się do Usługi Newsletter’a, w jeden z następujących sposobów:

  a) przy zakładaniu Konta Moja Amica – postępując zgodnie z poniższą procedurą:

  zaznaczając pole „Chcę otrzymywać Newsletter”, a następnie wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, oraz akceptując Regulamin;

  następnie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika wysłana zostanie wiadomość e-mail zawierająca link aktywacyjny,

  po kliknięciu w link aktywacyjny dochodzi do aktywowania Newsletter’a – zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Postanowienie pkt 6.3 stosuje się odpowiednio.

  b) w ustawieniach Konta Moja Amica – postępując zgodnie z poniższą procedurą:

  zaznaczając pole „Chcę otrzymywać Newsletter”, a następnie wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, oraz akceptując Regulamin;

  następnie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika wysłana zostanie wiadomość e-mail zawierająca link aktywacyjny,

  po kliknięciu w link aktywacyjny dochodzi do aktywowania Newsletter’a – zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Postanowienie pkt 6.3 stosuje się odpowiednio.

  Opcja dostępna wyłącznie dla Użytkowników posiadających Konto Moja Amica.

  c) bez zakładania Konta Moja Amica – postępując zgodnie z poniższą procedurą:

  zaznaczając pole „Chcę otrzymywać Newsletter”, a następnie wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, oraz akceptując Regulamin;

  następnie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika wysłana zostanie wiadomość e-mail zawierająca link aktywacyjny,

  po kliknięciu w link aktywacyjny dochodzi do aktywowania Newsletter’a – zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Postanowienie pkt 6.3 stosuje się odpowiednio.

  7.4. Poprzez rejestrację do Newsletter’a, w szczególności oznaczenie pola „Chcę otrzymywać Newsletter”, udostępnienie w tym celu identyfikującego Użytkownika adresu elektronicznego i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla powyższego celu Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji handlowych, oraz na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

  7.5. Użytkownik posiadający Konto Moja Amica może w każdej chwili zrezygnować z Newsletter’a poprzez odznaczenie „check-box’a” dotyczącego Newsletter’a (zakładka „Mój profil”).

  7.6. W przypadku rejestracji na Newsletter w sposób wskazany w pkt. 7.3.a) lub 7.3.b) usunięcie Konta Moja Amica jest uznawane za rezygnację z Newsletter’a.

  7.7 Użytkownik nieposiadający Konta Moja Amica może w każdej chwili zrezygnować z Newsletter’a poprzez:

  kliknięcie w otrzymanym Newsletterze w link „Zrezygnuj z newslettera” lub

  poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: info.dane@amica.com.pl

  7.8. Rezygnacja, o której mowa w pkt 7.5-7.7 jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług.

  7.9. Treści Newsletter’a podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści Newsletter’a w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z ich treścią.

 5. Usługa Dedykowanych Formularzy – Formularz napraw gwarancyjnych.

  8.1. Usługa Dedykowanego Formularza – Formularz napraw gwarancyjnych, umożliwia przesyłanie przez Użytkownika zgłoszenia gwarancyjnego dotyczącego nabytego przez Użytkownika produktu posiadającego gwarancję udzieloną przez „Amica S.A.”.

  8.2. Przesłanie przez Użytkownika zgłoszenia nie oznacza przyjęcia reklamacji.

  8.3. Usługa Dedykowanego Formularza – Formularz napraw gwarancyjnych służy do przesyłania wyłącznie zgłoszeń w oparciu o gwarancję udzieloną przez „Amica S.A.”.

 6. Korzystanie z Serwisu. Obowiązki Użytkownika.

  9.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu oraz z oferowanych w jego ramach Usług w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i specyfikacją danej Usługi, a także zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

  9.2. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawo, dobre obyczaje, dobra majątkowe lub osobiste osób trzecich, a w szczególności posługiwanie się danymi innych osób jak własnymi danymi osobowymi.

  9.3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych.

  9.4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych.

  9.5. Użytkownikiem Serwisu i/lub poszczególnych Usług może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również Użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego.

  9.6. Amica zastrzega sobie prawo różnicowania kryteriów uprawniających do korzystania z niektórych części Serwisu / niektórych Usług.

 7. Zastrzeżenia, wyłączenia i ograniczenia.

  10.1. Spółka dokłada starań, aby Serwis był dostępny za pomocą różnych konfiguracji dostępnego na rynku oprogramowania i sprzętu. Spółka nie gwarantuje jednakże, że każda taka konfiguracja umożliwiać będzie korzystanie z całości Serwisu lub każdej z Usług. Ponadto, korzystanie z całości lub części Serwisu lub danej Usługi może wymagać szczególnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu.

  10.2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści, oraz bezpieczeństwo stron internetowych należących do innych podmiotów, do których linki zamieszczono w Serwisie, które embedowano w Serwisie, bądź do których automatycznie przekierowano.

  10.3. Spółka, w granicach dozwolonych prawem, nie ponosi odpowiedzialności także za:

  jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub poszczególnych Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa,

  jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, będące następstwem podania przez Użytkownika nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych,

  szkody powstałe w przypadku wystąpienia istotnych błędów w skonfigurowaniu urządzenia odbiorczego Użytkownika,

  jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji z Serwisu w celach inwestycyjnych, gospodarczych, biznesowych etc.

 8. Statystyki i cookies.

  11.1. Serwis wykorzystuje cookies, system Google Analytics oraz system Web Beacon w celach analitycznych, w szczególności dla celów budowania statystyk odwiedzin oraz dla celów optymalizacji korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Szczegółowe informacje o wykorzystywanych w Serwisie cookies zawarte są w Polityce prywatności.

 9. Reklamacje.

  12.1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zasad korzystania z Serwisu, Użytkownik proszony jest o kontakt pod adresem: kontakt@amica-hm.pl.

  12.2. Użytkownicy Serwisu mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Serwisu i poszczególnych Usług. Składanie reklamacji odbywa się poprzez przesłanie przez Użytkownika stosownej informacji:

  drogą listowną – adres: Amica Handel i Marketing Sp. z o.o., ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań bądź

  za pomocą poczty elektronicznej – na adres kontakt@amica-hm.pl,

  w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.

  12.3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:

  oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail – jeżeli Użytkownik go posiada),

  opis problemu będącego przyczyną złożenia reklamacji.

  12.4. Spółka rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania. O ich rezultacie Spółka niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację na adres podany w zgłoszeniu. W przypadkach szczególnie zawiłych powyższy termin może ulec wydłużeniu, w takim przypadku osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o przedłużeniu terminu oraz o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji.

  12.5. Reklamacje, zawierające nieprawidłowe lub niepełne dane wskazane w pkt 13.3 bądź wniesione po upływie terminu wskazanego w pkt 13.2 nie podlegają rozpatrzeniu.

 10. Postanowienia końcowe.

  13.1. Amica ma prawo do dokonania zmian w Regulaminie. Zmiany Regulaminu nie będą ograniczać praw nabytych przez Użytkowników przed zmianą.

  13.2. Zmiany Regulaminu będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w Serwisie oraz komunikowane na stronie głównej Serwisu z 3-dniowym uprzedzeniem w odpowiedni, umożliwiający analizę wspomnianych zmian, sposób.

  13.3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory są rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.

  13.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 marca 2021 roku.