Przetwarzanie danych osobowych uczestników promocji „5 lat gwarancji”

 

Informacje dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych

Promocja „5 lat gwarancji”

Z uwagi na realizację przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), poniżej przedstawiono informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Promocji „5 lat Gwarancji”. 

Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Amica Handel i Marketing
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bułgarskiej 17, 60-320 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373563, o kapitale zakładowym w wysokości 241 536 000,00 PLN, NIP 5272645162, REGON 142740238 („Administrator”).

Kontakt z Administratorem

Administrator wyznaczy jeden punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres info.dane@amica.com.pl lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: Amica Handel i Marketing ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań z dopiskiem „Dane osobowe”.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach: 

a)   w celu wzięcia udziału w Promocji „5 lat Gwarancji”, w tym przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika Promocji tj. przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

b)   prowadzenia wobec Pana/Pani działań marketingu bezpośredniego – jeżeli wyraził Pan/Pani odrębną zgodę takie działania (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda tj. przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 

c)   wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, nałożonego na niego przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawa podatkowego (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi przepis art. 6 ust 1 lit c) RODO); 

d)   kontaktowania się z Panem/Panią za pośrednictwem dostępnych formularzy kontaktowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi przepis art. 6 ust 1 lit f) RODO); 

e)   w celu wykonania analityki, czyli tworzenia zestawień, analiz, statystyk oraz raportów na potrzeby wewnętrzne, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi przepis art. 6 ust 1 lit f) RODO); 

f)   w celu badania satysfakcji klientów, w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w przypadku tego celu przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia przez Pana/Panią udziału w Promocji
„5 lat Gwarancji”. 

Odbiorcy danych osobowych 

Dane osobowe będą przekazywane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne i udostępniającym narzędzia informacyjne, podmiotom świadczącym usługi serwisowe, podmiotom obsługującym i utrzymującym sieć informatyczną, agencjom marketingowym i reklamowym, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi audytowe, konsultacyjne i doradcze, a także innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, w szczególności: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

Okres przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe, będą przetwarzane – w zależności od celów przetwarzania danych, przez następujące okresy:

w przypadku wzięcia udziału w Promocji dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Promocji oraz przez okres wynikający 

  1. z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego, które nakładają na Administratora określone prawem obowiązki;
  2. w przypadku wyrażenia zgody na prowadzenie wobec Pana/Pani działań marketingu bezpośredniego, dane będą przetwarzane przez okres 3 lat, chyba że przed upływem tego okresu cofnie Pan/Pani zgodę na ich przetwarzanie.

Cofnięcie zgody

Udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili cofnięta. Aby cofnąć zgodę wystarczy przesłać email na adres: 5latgwarancji@amica.com.pl lub telefonicznie, pod numerem infolinii +48 690 010 564.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgody marketingowe

Przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego odbywa się na podstawie zgody tj. art. 6 ust 1 lit. a) RODO. Oprócz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego – dla prawidłowej realizacji tego celu - osoba, której dane dotyczą powinna udzielić również zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tzn. informacji o usługach Administratora 

za pośrednictwem korespondencji e-mail lub wskazanego numeru telefonu oraz zgody
na komunikowanie z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, osoba, która takiej zgody udzieliła ma prawo ją w każdym momencie cofnąć, co nie ma wpływu na przetwarzanie danych przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody bez jednoczesnego określenia, czy dotyczy to zgody
na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego, otrzymywania informacji handlowych lub wykorzystania przez Administratora urządzeń końcowych zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, poczytywane będzie, że osoba której dane dotyczą żąda cofnięcia ww. wszystkich trzech zgód. Zgodnie z powyższym, Administrator zaprzestanie podejmować wobec takiej osoby jakiekolwiek działania marketingu bezpośredniego oraz usunie lub zanonimizuje jej dane osobowe.

Uprawnienia w zakresie przewarzania danych osobowych

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a gdy dane te były przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do wskazanego celu, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo żądania ograniczenia przetwarzania tych danych również, gdy kwestionuje Pan/Pani ich prawidłowość. W określonych prawem przypadkach, przysługuje Panu/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

W przypadku przetwarzania danych osobowych opartych na lub prawnie uzasadnionym interesie Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ma Pan/ Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, na podstawie przepisu art. 21 RODO. Zgodnie z tym, Administrator nie będzie mógł przetwarzać Pana/Pani danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże  istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skutki niepodania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji
„5 lat gwarancji”. Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych może spowodować brak możliwości rejestracji i wzięcia udziału w Promocji „5 lat gwarancji”.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane.