Kontrast:
Czcionka: A A A
Fundusze Eurpopejskie Logo Logo Rzeczpospolita Polska NCBR Logo EU Logo


Tytuł Projektu: „Opracowanie nowatorskiej, wysoce efektywnej technologii znakowania dekoracyjnego szyb szklanych i ceramicznych stanowiących komponenty płyt grzejnych, w oparciu o druk cyfrowy."

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa – Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa). Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 6/1.1.1/2020 - Szybka Ścieżka.

Celem Projektu realizowanego przez Spółkę Amica S.A. jest opracowanie innowacji procesowej w formie nowej technologii nadruku elementów dekoracyjnych na szklanych i ceramicznych formatkach (szybach), stanowiących komponenty płyt grzejnych. W ramach innowacji jest planowane opracowanie autorskiej technologii opartej o druk cyfrowy, dotychczas niewykorzystywanej przy produkcji sprzętów AGD oraz opracowanie nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych, techniczno-technologicznych oraz stworzenie autorskiego systemu kontroli jakości wyrobów i systemu automatycznej obsługi procesu.

 

Planowane rezultaty Projektu:

- istotne zwiększenie stopnia automatyzacji technologii zadruku szklanych i ceramicznych formatek płyt grzejnych,

- wzrost efektywności technologii zadruku szklanych i ceramicznych formatek płyt grzejnych,

- poprawa elastyczności technologii,

- wysoka jakość zadruku szklanych i ceramicznych płyt grzejnych, przy jednoczesnym wzroście wydajności nominalnej procesu.

 

Całkowity koszt Projektu:                 14  481 553, 33 zł

Kwota dofinansowania z UE:                5 792 621, 33 zł