Kontrast:
Czcionka: A A A
Logo Fundusze Europejskie Logo Rzeczpospolita
      Polska Logo Unii Europejskiej

 

Tytuł Projektu: „Budowa kogeneracji gazowej o mocy 0,999 MWe w zakładzie AMICA S.A.”.

18.12.2019r. Amica S.A. otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Oś Priorytetowa I - Zmniejszenie emisyjności gospodarki na realizację projektu „Budowa kogeneracji gazowej o mocy 0,999 MWe w zakładzie AMICA S.A.” - konkurs nr POIS.01.06.01–IW.03–00–004/18 w ramach Działania 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałania 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji. 

Przedmiotowy projekt polega na budowie elektrociepłowni gazowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o zainstalowanej mocy cieplnej 0,97 MWt oraz elektrycznej 0,999 MWe we Wronkach, gmina Wronki, województwo wielkopolskie. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz poprawa jakości powietrza poprzez wprowadzenie produkcji ciepła w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej z niskoemisyjnego paliwa (gazu ziemnego). W ramach instalacji produkowana będzie:

 •  energia cieplna  w ilości 5 933 MWh,
 • energia elektryczna w ilości 5 754 MWh.

Realizacja projektu przyczyni się do:

 • zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych: 5 076,59 Mg CO2/rok,
 • zmniejszenia zużycia energii pierwotnej: 14 424,38 GJ/rok.
   

Całkowity koszt Projektu:                 4 200 000,00 zł

Kwota dofinansowania z UE:             1 885 592,10 zł

 

W związku z powyższym  informujemy, że Instytucja Zarządzająca POIiŚ opracowała i udostępniła  narzędzie umożliwiające zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Informacje o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można przekazywać poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub korzystając z formularza zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl.