Kontrast:
Czcionka: A A A
Fundusze Eurpopejskie Logo Logo Rzeczpospolita Polska NCBR Logo EU Logo

 

Tytuł Projektu: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV AMICA o maksymalnej mocy przyłączeniowej do 2 MW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

 

 

Instalacja posadowiona na dachach istniejących hal magazynowo - produkcyjnych o powierzchni ok. 30.000 m2, zlokalizowanych na terenie Fabryki Amica S.A., która

pozwoli pokryć zapotrzebowania na energię elektryczną Fabryki Kuchni w ilości 10% zapotrzebowania rocznego. Realizacja przedsięwzięcia wpływa pozytywnie na ekologiczny wizerunek firmy Amica S.A.  

 

Projekt dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki w ramach programu priorytetowego nr 4.4

„Zeroemisyjny system energetyczny Energia Plus”, zwanego dalej „programem priorytetowym”.

Projekt dotyczy budowy nowego źródła energii elektrycznej i tym samym jest przedsięwzięciem o którym mowa w pkt 7.5.4. Programu Priorytetowego „Energia Plus”.

 

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Do głównych celów realizacji przedsięwzięcia należą: ochrona środowiska,  dzięki zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do  atmosfery oraz bezpieczeństwo energetyczne, gdy krajowe braki energetyczne oraz deficyt węgla zostaną uzupełnione o energię ze źródła odnawialnego.

 

Planowane rezultaty Projektu:

  • Osiągnięcie efektu rzeczowego - liczba instalacji fotowoltaicznych: 1.00 szt. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej z zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych: 1,997 MWe.
  • Osiągnięcie efektu ekologicznego - Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 1700.00 MWh/rok. Zmniejszenie emisji CO2: 1203.60 Mg/rok

 

Wartość przedsięwzięcia: 8 950 934 zł

Pożyczka NFOŚiGW:  6 185 535 zł