Kto może starać się o granty?

W konkursie grantowym mogą brać udział organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i grupy nieformalne, również powstałe specjalnie na potrzeby udziału w projekcieJakie projekty wspieramy?

Projekty realizowane na terenie powiatu szamotulskiego, które integrują, rozwijają społeczność lokalną. W IV edycji konkursu stawiamy na różnorodność!

Stawianie na różnorodność rozumiemy jako inwestowanie w potencjał ludzki, który kształtowany jest poprzez różnorodne doświadczenia, umiejętności i predyspozycje. To dostrzeganie i docenianie różnic wynikających z płci, wieku, (nie)pełnosprawności, wykształcenia, pochodzenia i wielu innych cech. Różnice te traktujemy jako wartość, a nie przeszkodę.

Zainwestujemy w projekty, które doceniają różnorodność, łączą pokolenia, skierowane są do różnych grup społecznych, szczególnie tych, które zagrożone są wykluczeniem społecznym.

Jak to działa?Wypełnij formularz zgloszeniowy
on-line lub wyślij na adres e-mail:
granty@amica.com.pl
Komisja Grantowa Amica
oceni nadesłane projekty
i wybierze najlepsze z nich
Wybrane zespoły otrzymają
granty na realizację
swoich projektów

Harmonogram

 • 28 listopada 2019 r. (od godz. 12:00) - START
 • do 20 stycznia 2020 r. (do godz. 23:59) - Przyjmowanie zgłoszeń
 • 3 lutego 2020 r. - Zakończenie prac Komisji Grantowej
 • 10 lutego 2020 r. - Ogłoszenie listy zwycięzców
 • od lutego 2020 r. do czerwca 2020 r. - Realizacja projektów
 • do 31 sierpnia 2020 r. - Rozliczenie projektów

Konkurs grantowy

Inwestujemy lokalnie

Uwagi dla wypełniających:
1. Przed przystąpieniem do wypełnienia zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu grantowego Inwestujemy lokalnie (dalej jako ,Konkurs”).
2. Prosimy o dołączenie załączników wskazanych w treści niniejszego formularza.
3. Formualarz należy złożyć w jednym egzemplarzu.

*Wszystkie pola w formularzu są obowiązkowe.
Formularz zgłoszeniowy

I. Informacje

1. Nazwa projektu


2. Rodzaj grantu


3. Opis projektu

II. Informacje o wnioskodawcy/wnioskodawcach

1. Nazwa wnioskodawcy/imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej


2. Liczba uczestników projektu


3. Adres


4. Dane do rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane środki

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych wymagana w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”.
Kto przetwarza Pani/Pana dane osobowe
Informujemy, że administratorami Pani/Pana danych osobowych podanych w związku z udziałem w Konkursie są „Amica S.A.” z siedzibą we Wronkach, Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Inteco Business Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. W ramach umowy o współadministrowanie, Współadministratorzy uzgodnili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności, że:
 • (i) „Amica S.A.”, która jest producentem sprzętu AGD, sprawuje kontrolę nad procesami przetwarzania danych osobowych realizowanymi przez Współadministratorów, identyfikuje ryzyka przetwarzania danych osobowych i adekwatnie do nich wyznacza standardy bezpieczeństwa, zapewniające odpowiednią ochronę dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych w Grupie Amica S.A.;
 • (ii) Amica Handel i Marketing sp. z o.o. jest odpowiedzialna za marketing i sprzedaż sprzętu AGD, jest także odpowiedzialna za wykonanie wobec Pani/Pana obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Pani/Panu wykonywania przysługujących Pani/Panu praw opisanych poniżej. Niezależnie od tego może Pani/Pan wykonywać swoje prawa również wobec każdego ze Współadministratorów;
 • (iii) Inteco Business Solution Sp. z o.o. zajmuje się dostarczaniem i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej, nadawaniem/odbieraniem uprawnień do systemów wykorzystywanych przez Współadministratorów, przechowywaniem danych, implementowaniem zabezpieczeń technicznych, obsługą serwerów oraz tworzeniem kopii zapasowych.
Kontakt w sprawach przetwarzania danych osobowych
W przypadku woli skontaktowania się ze Współadministratorami w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, należy przesłać wiadomość e-mail na adres info.dane@amica.com.pl lub list tradycyjny na adres: Koordynator ds. danych osobowych „Amica S.A.” ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki z dopiskiem „Dane osobowe”.
Cel przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów:
 • a) dla celów udziału w Konkursie, w przypadku tego celu: (i) podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO; (ii) dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
 • b) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Współadministratorów, w przypadku tego celu: (i) podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, (ii) dane będą przetwarzane maksymalnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z udziałem w Konkursie,
 • c) w przypadku uzyskania nagrody (Grantu) dane osobowe:
  • - będą przetwarzane w celu wykonywania Umowy oraz bieżącego kontaktu w sprawach związanych z w wykonywaniem Umowy, w tym sprawozdawczości, dokonywania rozliczeń oraz dochodzenia roszczeń; podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO; dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji Umowy, dochodzenia roszczeń związanych z Umową lub upływu okresu przedawnienia,
  • - mogą być przetwarzane także w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa, w szczególności dla celów podatkowych oraz rachunkowych, w przypadku tego celu; podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Systemie zgłaszania inicjatyw „Bank Pomysłów”.
Komu przekazujemy dane
Odbiorcami danych są lub mogą być: podmioty zapewniające obsługę lub udostępniające systemy teleinformatyczne, w szczególności podmioty świadczące usługi doradcze, w tym prawne. Dane mogą być także przekazywane uprawnionym organom publicznym lub instytucjom, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana prawa dotyczące danych osobowych
Udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili cofnięta. W przypadku cofnięcia zgody dane nie będą już przetwarzane na tej podstawie, co nie wyklucza jednak możliwości przetwarzania ich przez Współadministratorów na innej podstawie, w szczególności w oparciu o podstawy wskazane w pkt b i c. Aby cofnąć zgodę wystarczy przesłać e-mail na adres w akapicie „Kontakt w sprawach przetwarzania danych osobowych” powyżej lub skorzystać z innego kanału komunikacji tam wskazanego.

W przypadku przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wówczas Współadministratorom nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażą oni istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Uwzględnienie sprzeciwu nie wyklucza jednak możliwości przetwarzania danych przez Współadministratorów na innej podstawie.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – gdy uzna, że przetwarzanie przez Współadministratorów narusza przepisy RODO.

W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, jak i ich sprostowania (poprawiania).

W sytuacjach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, Współadministratorzy zrealizują ponadto Pani/Pana uprawnienia do: (i) usunięcia danych osobowych; (ii) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; (iii) otrzymania kopii danych lub przeniesienia danych osobowych – jeżeli jest to technicznie możliwe. W przypadku woli zrealizowania, któregokolwiek z powyższych uprawnień prosimy skontaktować się ze Współadministratorami przesyłając e-mail na adres w akapicie „Kontakt w sprawach przetwarzania danych osobowych” powyżej lub skorzystać z innego kanału komunikacji tam wskazanego.